Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Dědictví Karla Velikého

Do 14.10.2015 bude v Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu, Pražský Hrad, III.nádvoří, Praha 1, přístupná rozsáhlá a velmi zajímavá výstava Dědictví Karla Velikého. Do Tereziánského křídla Starého královského paláce se lze dostat jak z hradního nádvoří (proslulým Býčím schodištěm), tak přímo z Jižních zahrad.

Putovní výstava „Dědictví Karla Velikého“ vznikla v rámci projektu Kolébky evropské kultury. Po belgickém Ename a italské Ravenně přichází v podobě přepracované pro českého návštěvníka do Prahy. Jejím hlavním úkolem je představit dobu raného středověku jako období, jehož interpretace jsou v Evropě dodnes významnými podněty v tvorbě lokálních i národních identit. Výstava chce návštěvníka vtáhnout nejen do hledání toho, co máme v Evropě společné či rozdílné a v čem nás může tato etapa dnes inspirovat, ale i přivést k zamyšlení, jak různě můžeme na historii pohlížet.

Karel Veliký dokončil nové sjednocovací procesy, ke kterým v Evropě došlo po rozpadu Římské říše a nastalo období, které je označované jako karolinská a otonská renesance. Charakteristický je pro něj ekonomický, umělecký a intelektuální rozmach. V té době se do kontextu tehdejší kulturní a politické Evropy dostaly i naše země.

Na pražskou podobu výstavy přijely exponáty z partnerských zemí projektu Nizozemí, Belgie, Německa, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a Itálie. Vedle toho zde jsou poprvé vystaveny významné památky z českých sbírek včetně úplného představení nově zrestaurovaných nálezů z unikátního pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě.

Výstava z výsledků projektu „Kolébky evropské kultury“ zpracovaného v rámci programu Kultura 2007–2013. Projekt mapuje období raného středověku jako jednu z etap významných pro tvorbu současné evropské kulturní identity a snaží se uplatnit koncept „jednoty v rozmanitosti“, který je mottem Evropské unie od roku 2000. Pracuje s historickým dědictvím, ke kterému můžeme přistupovat různými způsoby. Na jedné straně o něj můžeme „jen“ pečovat, na straně druhé jej můžeme vnímat jako výzvu k diskusi, která dává minulosti současný smysl a která se soustředí na vzájemné působení paměti, identity a místa. Představením raně středověké Evropy se snažíme uvést střední Evropu do širšího kontextu a otevřít diskusi o nacionalizované stereotypní interpretaci (nejen) české raně středověké historie.

Výstava je rozdělena na šest částí. První seznamuje návštěvníka na příkladu historických map vybraných období s historií sjednocovacích procesů v Evropě a se základními daty o Evropské unii jako posledního a mírového pokusu o spojení Evropy do jednoho politického, ekonomického a kulturního celku. Druhá představuje osobnost Karla Velikého, panovníka, který patří k nejvýznamnějším evropským politikům a jehož odkaz se prolíná tvorbou kulturní identity velké části Evropy. Část třetí – rozmanitost – provede návštěvníka pěti vybranými evropskými regiony v období raného středověku; vyzdvihuje specifika každého z regionů a jejich kulturní a přírodní rozmanitost. Čtvrtá část – jednota – seznamuje s prvky, které jednotlivé evropské regiony spojují na politické a kulturní rovině. Tematizována je správa říše, ekonomika, obchod a jednotlivé základní stavební kameny kulturní identity: náboženství, jazyk, umění a architektura. Pátá část výstavy navazuje na předchozí rozmanitost a formou pokladnice předvádí lokální kulturu raně středověkých elit. V šesté, poslední části se návštěvník vydá po virtuální Stezce kulturního dědictví; provede jej po deseti významných raně středověkých lokalitách, které jsou partnery projektu a jejichž regiony byly blíže představeny v části Rozmanitost.

Výstavu doplňuje vzdělávací program, jenž chce žáky druhých stupňů základních škol a studenty středních škol přivést k vnímání pestrosti vlastní historie a poznání oborů, které přinášejí do učebnic základní dějepisná data.

Výstavu pořádá Archeologický ústav AV ČR, Praha, Správa Pražského hradu a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Kurátorka výstavy: Mgr. Jana Maříková Kubková Ph.D., vedoucí pracoviště Pražský hrad Archeologického ústavu AV ČR.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Dědictví Karla Velikého