Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění

Do 13.9.2015 bude v Západočeské Galerii, ve výstavní síni „13“, Pražská 13, Plzeň, přístupná velmi zajímavá výstava Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění. Zde najdete pouze několik ukázek z výstavy.

Výstava sleduje prostřednictvím konfrontací širokou inspirační základnu, z níž kubističtí architekti, sochaři a malíři čerpali myšlenkové a tvůrčí podněty. Šlo o nejrůznější projevy evropských i mimoevropských kultur z odlišných časových období: od starověku přes středověk a novověk až k modernímu francouzskému umění. Na výstavě jsou zastoupena díla Emila Filly, Vincence Beneše, Josefa Čapka, Antonína Procházky, sochaře Otty Gutfreunda, architektů Pavla Janáka, Josefa Gočára, Josefa Chochola, Vlastislava Hofmana a dalších; ze zahraničních autorů pak Paula Cézanna, André Deraina nebo Pabla Picassa.

Charakteristickým rysem modernismu je jeho úzký vztah k tradici. V Čechách se tato skutečnost výrazně projevila před první světovou válkou u tvůrců okruhu Skupiny výtvarných umělců, spjaté s kubismem. Průkopníci tohoto stylu – malíři Emil Filla, Vincenc Beneš, Josef Čapek, Antonín Procházka, sochař Otto Gutfreund, architekti Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman a další – využívali širokou inspirační základnu, z níž čerpali myšlenkové a tvůrčí podněty. Rozsah jejich zájmů, dokumentovaných v letech 1911–1914 skupinovým časopisem Umělecký měsíčník a skupinovými výstavami, zahrnoval nejrůznější evropské i mimoevropské kultury z odlišných časových období: od starověku přes středověk a novověk až k modernímu francouzskému umění, reprezentovanému Paulem Cézannem, André Derainem nebo Pablem Picassem. Jednotlivé příklady, které výstava sleduje prostřednictvím konfrontací, podporovaly řešení konkrétních problémů, spjatých zejména s otázkou formy, a zároveň posilovaly legitimitu moderního výrazu, protože ho pevně svazovaly s historickou tradicí.

Název Rembrandtova tramvaj, který byl pro výstavu zvolen, není futuristickou ani dadaistickou slovní hříčkou. Je metaforickým vyjádřením vztahu kubismu k různým kulturním a uměleckým tradicím evropských dějin i mimoevropských kultur. Spojení jména uznávaného starého mistra s moderním dopravním prostředkem, který zachytil na svém obraze Tramvaj č. 4 z r. 1912–1913 Vincenc Beneš a jímž ruští avantgardisté v roce 1915 pojmenovali svou výstavu, obsahuje paradox, který při úvahách nad spojitostmi kubismu a starších stylových i nestylových projevů vyvstává.

Z českých historiků umění se dotyčnými otázkami dosud nejpodrobněji zabýval Vojtěch Lahoda. V současné době slaví významné životní výročí, k němuž je věnována tato výstava. Jejími autory jsou odborníci z Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., kde Lahoda působí jako ředitel.

PUBLIKACE

K výstavě vychází stejnojmenná publikace, připravená rovněž týmem historiků umění z jubilantovy domovské instituce. Vedle odborníků na modernismus a avantgardu se na ní podíleli také medievisté a badatelé zaměření na raný novověk, zkoumající kubistické inspirace z hlediska starého umění. Díky vzájemné spolupráci obou táborů kniha otevírá bohatou škálu neotřelých přístupů ke kubismu a jeho vazbám ke kulturám jiných dob a jiných kontinentů. Autoři jednotlivých příspěvků jsou Klára Benešovská, Beket Bukovinská, Lenka Bydžovská, Ivo Hlobil, Jan Chlíbec, Lubomír Konečný, Pavla Machalíková, Mahulena Nešlehová, Taťána Petrasová, Milada Studničková, Rostislav Švácha a Tomáš Winter.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

Komentovaná prohlídka s autory výstavy
1. 9. v 17 hodin, výstavou provází Tomáš Winter (Ústav dějin umění AV ČR)

Komentovaná prohlídka s ředitelem Ústavu dějin umění AV ČR Vojtěchem Lahodou: 10. 9. v 17 hodin

REALIZAČNÍ TÝM
Koncepce výstavy: Tomáš Winter, Lenka Bydžovská, Pavla Machalíková a Taťána Petrasová
Kurátorky: Ivana Jonáková, Petra Kočová
Grafické řešení: Tereza Hejmová
Jazyková redakce textů: Lenka Jindrová
Instalace: Jan Jirka, Miroslav Tázler
Řezaná grafika: Jakub Čermák
Doprovodné programy: Jiří Hlobil, Iveta Řežábková, Marcela Štýbrová

DÍLA NA VÝSTAVU ZAPŮJČILI
COLLETT | Prague, Munich
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Galerie výtvarného umění v Chebu
Moravská galerie v Brně
Muzeum hlavního města Prahy
Národní galerie v Praze
Národní muzeum – Historické muzeum
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Památník národního písemnictví
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Západočeská galerie v Plzni
a soukromí sběratelé

Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i.

Publikaci vydaly Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace, a Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. v roce 2015.

Věnováno Vojtěchu Lahodovi.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ PŘI NÁVŠTĚVĚ OBOU VÝSTAV ZÁPADOČESKÉ GALERIE

Při předložení vstupenky z výstavy Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů platí na výstavu Rembrandtova tramvaj zvýhodněné vstupné 20 Kč.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění