Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava IMAGO/IMAGINES. Společnost za Václava IV.: výpověď umění

Do 26.10.2019 bude v Galerii Věda a umění v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá výstava IMAGO/IMAGINES. Společnost za Václava IV.: výpověď umění.

Otevřeno Pondělí – Pátek 10–18 hodin.

Cílem výstavy a doprovodných programů je ukázat zejména širšímu publiku odlišný pohled na dobu Václava IV., pokládaného soudobými říšskými prameny a dodnes i částí historické obce za panovníka neschopného, zodpovědného jak za náboženské a společenské napětí v českém království před vypuknutím husitské revoluce, tak za krizi vztahů k říši i k papežskému stolci. Umění jeho doby v českých zemích představuje přitom vrchol ve výtvarné kvalitě i spektru námětů a nových, zcela netradičních přístupů. Některé z nich byly následovány soudobou evropskou tvorbou, mnohé ale předešly svou dobu a zůstaly nepochopeny. Nejen k nim má výstava přitáhnout pozornost.

Prvním tematickým okruhem je specifická architektura Václavových rezidencí. Jejich výjimečnost nespočívala v bohatství a složitosti architektonických forem, ale naopak v rafinované jednoduchosti, zakódované v konfliktu nepravidelného půdorysu s ideálně pravidelnou klenbou. To se pokusí přiblížit jak samo architektonické řešení vnitřního prostoru výstavy, evokující prostor kaple z hradu Krakovce, tak modelové rekonstrukce původního vzhledu kaplí Vlašského dvora v Kutné Hoře a hradu Krakovce na videích.

Mimořádné kamenosochařské práce pozdní fáze svatovítské huti doloží vybrané figurální a listové konzoly z opěrného systému katedrály. Pozoruhodnou osobnost tzv. Mistra Krumlovské madony připomene socha sv. Kateřiny z farního kostela sv. Jakuba v Jihlavě. Sepětí stavitelského mistrovství pražské katedrální huti se zlatnictvím demonstruje monstrance ze Sedlce, zatímco desková malba Březnické Madony, zhotovená na přímou objednávku Václava IV., ukazuje specifické postavení byzantských ikon v tehdy se rodícím sporu o oprávněnost náboženského obrazu vůbec.

Vzory typů zobrazování Krista, Panny Marie a světců spolu s bohatým rejstříkem lidských tváří poznamenaných emocemi, grimas a motivů ze zvířecí říše představuje tzv. Ambraský vzorník – dílenská pomůcka či možná jakési propagační ,portfolio‘ tehdejšího malíře.

Do „záhadných“ obrazů v iluminovaných rukopisech Václava IV. návštěvníka uvedou ukázky faksimilií Bible Václava IV. a progresivní výtvarné inovace lze obdivovat rovněž ve faksimiliích Mandevillových divů světa či slavného Martyrologia z Gerony. Mimořádné a dosud ne zcela jednoznačně vysvětlené obsahy těchto výjimečných rukopisných iluminací přibližují zasvěcené texty Milady Studničkové z ÚDU AV ČR.

Zejména na příkladech umění spjatého přímo s osobou krále a s členy jeho dvora – což jsou právě v první řadě iluminované rukopisy – chce výstava přiblížit komplikovanou osobnost Václava IV..

Pro výstavu je natočen též dokument o kostele sv. Jakuba Většího v Libiši s dochovanými nástěnnými malbami v interiéru z doby Václavovy vlády. Výklad Ondřeje Faktora z Národní galerie přibližuje divákovi, jaká byla dobová výpověď obrazů – „imagines“ – dochovaných v autentickém sakrálním prostoru.

Koncept výstavy vychází z grantového projektu „Imago, Imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích“, který skončil na konci roku 2017 a jehož výstupem bude publikace vydaná v nakladatelství Academia. Na projektu pracoval početný kolektiv medievistů-uměleckých historiků z Ústavu dějin umění AV ČR i různých mimoakademických institucí. Realizaci výstavy podpořila Strategie AV21 z výzkumného programu „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava IMAGO/IMAGINES. Společnost za Václava IV.: výpověď umění