Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy V oplatce jsi všecek tajně – Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

Do 20.5.2018 bude ve Strahovském klášteře, Strahovské nádvoří 1, Praha 1, v letním refektáři, přístupná krásná výstava V oplatce jsi všecek tajně – Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře.

Na výstavě objevíte například téměř zapomenuté velikonoční rituály, kdy se v kostelích používala socha Krista s pohyblivými pažemi obřadně snímaná z kříže a ukládána do hrobu. Při velikonoční vigilii pak kněz postavil na oltář sochu Vzkříšeného Krista, která zde zůstala po čtyřicet dní, aby pak při liturgické inscenaci Ježíšova nanebevstoupení zavěšená na laně putovala vzhůru do klenby kostela, kde zmizela lidským očím v dutém svorníku.
Nejsou zde však jen zajímavosti. Je to reprezentativní expozice představující eucharistii – jednu ze základních součástí křesťanského kultu, při které se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. Výstavu uvozují slova veršované modlitby, zaznamenané kolem roku 1300 v breviáři svatojiřské abatyše Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II., která je oslavou mysteria eucharistie, svátostné přítomnosti Spasitele v proměněné „oplatce“.
Díky výjimečnému postavení v křesťanském životě byla a je eucharistie bohatou inspirací pro výtvarné umění. Mezi více než padesáti exponáty na první pohled zaujme kupříkladu také nově restaurovaný a přes dva metry vysoký obraz Jeruzaléma s výjevy Kristových pašijí, kde je z dnešního pohledu téměř komiksovým pohledem vyprávěn novozákonní příběh Kristova umučení a jeho zmrtvýchvstání. Je to malířský přepis leptu německého grafika Johanna Daniela Herze (1693-1754) z doby po r. 1735.
Spatřit lze ovšem nejen díla malířská a sochařská, ale i vzácné práce uměleckého řemesla – zejména liturgické nádoby z drahých kovů, jako jsou kalichy, ciboria a monstrance. Způsob ukládání nejsvětější svátosti na oltáři v době baroka ilustruje drahocenný, želvovinou obložený tabernákl (svatostánek) se slonovinovým korpusem Ukřižovaného Krista. Toto exkluzivní dílo, dnes ve sbírkách Strahovského kláštera, bylo vytvořeno pro opata někdejšího cisterciáckého kláštera v Plasích podle návrhu slavného českého barokního architekta italského původu, Jana Blažeje Santiniho-Aichela.
Přestože těžiště výstavy spočívá v exponátech z období pozdního středověku, instalaci doplňují vybraná díla z doby baroka a 20. století. Právě v českém umění minulého století toto téma pozoruhodně silně rezonovalo. Dokládají to práce například Františka Bílka, Jana Zrzavého, Bohuslava Reynka, Vojmíra Vokolka nebo Ivana Sobotky.

Výstavu tvoří čtyři tematické okruhy

I. Mše. Předmětem prvního oddílu je samotná mše, tedy rituál, při němž podle ustanovení Ježíše mají lidé na jeho památku jíst chléb, který je jeho tělem, a pít víno, které je jeho krví. Vedle zobrazení Večeře páně zahrnuje díla s námětem eucharistického stolu i liturgické náčiní k vysluhování mešní oběti (kalichy, ciborium, pyxidu a monstrance).

II. Eucharistické alegorie a zázraky. Eucharistické alegorie představují jeden ze způsobů, jak názorně představit oficiální učení církve. Víru ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii posilovalo šíření legend o eucharistických zázracích.

III. Příběh Kristových pašijí. Vedle jednotlivých pašijových zastavení připomíná tento oddíl také poutě do Svaté země a předměty s nimi spojené (relikviáře a růžence se dřevem sv. Kříže, modely kaple Božího hrobu).

IV. Kristovo tělo ve výtvarném umění. Díla s námětem vtělení a oběti Krista (Madona s dítětem, Olivová hora, Ukřižování, Oplakávání, Pieta, Kristus v hrobě, Bolestný Kristus, ale také Zmrtvýchvstalý Kristus).

Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, kde byla premiéra výstavy a Západočeskou galerií v Plzni, kam se přesunula na první reprízu. Ačkoliv většina exponátů je na všech třech místech stejná, přesto je každá výstava unikátní a to nejen díky výstavním prostorům, ale také částečnými obměnami některých exponátů. Na pražské výstavě to je mj. socha Odpočívajícího Krista ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě, pozdně gotická deska Poslední večeře z rokycanského muzea či socha Krista Vítězného z náhrobku arcibiskupa Lohela ze strahovské baziliky.

AUTOŘI A KURÁTOŘI VÝSTAVY | Michaela Ottová, Libor Šturc, Helena Zápalková
ODBORNÝ GARANT VÝSTAVY | Aleš Mudra
SPOLUPRÁCE | Petr Jindra, Olga Kotková, Jan Royt
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Tomáš Lampar

publikace:  Aleš Mudra (ed.) V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy V oplatce jsi všecek tajně – Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře