Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Léto Kamila Lhotáka

31. 7.-25. 8. / Galerie 1 / Kresba

Do 25.8.2018 bude v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Léto Kamila Lhotáka.

Jedná se převážně o autorizované reprodukce mistrových děl na plátně.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký zároveň předal čestné občanství Prahy 1 in memoriam Kamilu Lhotákovi, které převzal jeho syn.

Výstavu spolupořádá Spolek přátel Kamila Lhotáka.

AROP – Autorizované reprodukce obrazů na plátně z díla Kamila Lhotáka – oficiální text:

Spolek přátel Kamila Lhotáka – spkl z.s., který je vlastníkem ochranné známky Kamil Lhoták v podobě jeho signatury, po dohodě a se souhlasem Kamila Lhotáka ml., který je dědicem autorských práv, zahajuje projekt AROP s cílem blíže seznámit širokou veřejnost se skutečnou podobou pravých obrazů Kamila Lhotáka, které mají jedinečnou poetiku a zavedený okruh námětů. Přitom jeho obrazy již byly beze zbytku prodány galeriím, galeristům a soukromým sběratelům. V mnoha případech jejich stávající umístění není známo, což by mohlo být zneužito při nabízení padělků, kterých je na trhu značné množství, byť v různé kvalitě podle zručnosti jejich autorů.

Po technické stránce AROP představuje dokonalou reprodukci na plátně konkrétního obrazu Kamila Lhotáka z kvalitní barevné digitální fotografie ve vysokém rozlišení poskytnuté současným majitelem obrazu nebo aukční síní, která obraz v poslední době prodávala, respektive pořízené profesionálním fotografem. Každý obraz je přesně identifikován podle knihy obrazů, kterou napsal Kamil Lhoták vlastní rukou v chronologickém pořadí od roku 1930 do roku 1984 s přidělením pořadového čísla a také ročního přírůstkového čísla a uvedením všech podstatných skutečností. Tento záznam je pak součástí „rodného listu obrazu“ (RLO), kterým oba autoři projektu potvrzují pravost originálu obrazu. Jeho opis dostane jak stávající majitel díla, tak kupující AROP, a ten navíc s uvedením celkového pořadí tisku (nejvýše šest kusů).

Po výtvarné stránce je AROP uměleckým dílem se stejnou výpovědní hodnotou jako originál a lze ho přirovnat v umělecké oblasti k bronzovému odlitku sádrového modelu libovolné plastiky sochaře, který tak může pořídit až šest odlitků v charakteru originálu a to někdy kromě odlitku autorského. Pořadí odlitků bývá někdy značeno číslicí na vnitřní či rubové části. Naproti tomu pořadí AROP bude důsledně značeno na rubu plátna fixovaného v blindrámu za lomítkem pořadového čísla obrazu a potvrzeno razítkem spkl z.s. a podpisem odpovědné osoby. O jejich produkci bude vedena pečlivá evidence včetně vyznačení účasti na některé z výstav AROP či případné umístění ve veřejném prostoru.

Takto zhotovené AROP podle originálů z depozitářů galerií a soukromých sbírek mohou být vystavované na samostatných výstavách obrazů Kamila Lhotáka u nás i v cizině, zejména ve spolupráci s Českými centry a galeriemi, které vlastní některé Lhotákovy originály. Režijní náklady na přípravu takové výstavy budou minimální, neboť odpadnou významné položky na pojištění, popřípadě zapůjčení děl. Tyto výstavy mohou být prodejní a výtěžek prodeje pak podpoří další činnost spkl z.s. Zejména pomůže s fundrisingem pro natočení biografického filmu o Kamilu Lhotákovi, který žil v letech 1912-1990, čili v pěti různých režimech a zažil dvě světové války. Předpokladem pro pořádání výstav AROP je, že nebudou vystavovány současně s originály děl, respektive prezentovány jako originály. Výjimku lze připustit v případě, že spolupořádající galerie vystaví svá originální díla Kamila Lhotáka v samostatné místnosti a tuto skutečnost pak zdůrazní jak v katalogu výstavy, tak při popisu děl a řádným označením takového výstavního prostoru.

Očekáváme, že tyto výstavy, respektive AROP použité k výzdobě veřejných prostor různých institucí a zařízení sloužící široké veřejnosti (školy, čekárny ordinací nebo úřadů, chodby administrativních budov, kanceláře apod.) umožní zájemcům o Lhotákovo dílo seznámit se s metrologií obrazu (velikost, technika a námět originálního obrazu), takže případné padělky nabízené na internetu, zejména malůvky tzv. „autíčkářů“, budou odhaleny již na první pohled a také s nimi bude jako s padělky naloženo ve spolupráci s příslušnými institucemi (Celní správa, PČR).

V případě projektu AROP jde také o to dostat autorizované reprodukce obrazů Kamila Lhotáka na veřejnost, zatímco drahé originály zůstanou ve střežených sbírkách nebo depozitářích. Tak bude autorovo dílo poměrně často na očích veřejnosti v institucích, úřadech či kulturních zařízení, které nemají dostatečné bezpečnostní vybavení před krádežemi či poškozením originálů uměleckých děl. Popularizace díla Kamila Lhotáka se tak dostane do nové fáze, kdy osloví další generace a svou poetikou tak snad pomůže zklidnit dnešní uspěchaný svět a přinést mnoha lidem, třeba jen mimoděk, větší pohodu a radost ze života.

Za zmínku také stojí úvaha, že projekt AROP může posílit ochotu současných majitelů obrazů Kamila Lhotáka z řad soukromých sběratelů, jejichž rodiny je kupovaly již za protektorátu, aby při získání takto kvalitní náhrady obrazu pro jeho ponechání na původním místě v bytě mohli nabídnout své originály buď k prodeji, nebo je aspoň tímto způsobem bezpečně vystavovat u nás i v cizině.

Projekt AROP vychází z platných ustanovení autorského zákona a občanského zákoníku, kde při jeho realizaci Spolkem přátel Kamila Lhotáka – spkl z.s. a se souhlasem dědice autorských práv je poskytnuta dostatečná záruka, že nebude zneužit. Kromě toho lze očekávat, že se výrazně omezí, popřípadě zcela zanikne, nabídka padělků obrazů Kamila Lhotáka a noví majitelé obrazů z nabídky aukčních síní či při soukromém prodeji mohou mít větší jistotu, že získali skutečný originál.

Evžen Škňouřil, tajemník spkl z.s. a Kamil Lhoták ml., dědic autorských právFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Léto Kamila Lhotáka