Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Kulturní základna, koordinace: Mojmírem Puklem s laskavou přízní Jedinečného svatopěstitelského družstva

Do 25.9.2016 bude v Galerii Školská 28, Praha 1 (vzadu ve dvoře), přístupná výstava Kulturní základna, koordinace: Mojmírem Puklem s laskavou přízní Jedinečného svatopěstitelského družstva.

všeobecný podnět lidem a umělcům
koordinace mojmír pukl s laskavou podporou jedinečného Svatopěstitelského družstva
expozice i s probíhajícím programem je „k u l t u r n í z á k l a d n o u“ zřízenou ve školské28 (dočasně)
a přizváni jsou další tvůrci, myslitelé, jednotlivci, společenství. Všichni zváni!
Vážení přátelé kráso dneška !
milí lidé drazí vůbec u m ě l c i jest-li dovolíte, seznámil bych vás s určitým záměrem :
myslím, jestli je to i g n o r a c e ?nevědomost,nevůle nebo/i k o laborace?
v současném stavu? nemá to být hlavně ale žádná revoluce, prosím ! lépe bude
k u l t u r n í p o v s t á n í
a to, že povstání (viz figura na obr)bude zásadně individuální
takto povstat může kdekoli kdokoli i sám na chvíli na pracovišti chodníku v pokoji přírodě parku kde všude !
(bytost v nás volá – dýchat ! )
právě násilná je revoluce a tohle p o v s t á n í, které mi v hlavě vytanulo,
není proti něčemu je pro něco … ! pro přihlášení se k obsahům kulturnímu odkazu bohatství nejen uměleckému(!) znalostem dovednostem civilisaci totiž kultuře vůbec lidskému(duševnímu i duchovnímu)světu a vesmíru
to mě napadá
imaginace – instinkt – intuice jak si psal kandinskij-s schönbergem
d o r o z u m í v a c í s i g n á l y
bezpochyby
zaujmout posici lze i jen individuálně(vlastně především)a to i soukromě jen si to zkuste vztažení k veškerenstvu a vzájemné
skupinově samozřejmě může dojít k úplnému p o z d v i ž e n í !ano,správně umělci mají zásadní a iniciační roli kulturní diverse apod
v z h ů r u s r d c e !
sursum corda ! !
všimli jste si,že lidská bytost je přirozeně daleko přirozenější, narovnanější – oproti naší veřejné staženosti naježenosti(zpovykanosti?) nemáte ten dojem? je možné třeba pozvednout ducha člověka proti globálekonomickému cynismu
ano, je to proti něčemu… proti(kolaborantství-něvědomosti n e v o l i )absurditě a zejména nes my s l n o s t í ale jen aby … !to se ukáže! chápete?
Mojmír Pukl
.

Mojmír Pukl je mezioborový tvůrce, absolvent Školy architektury prof. E. Přikryla na AVU, kde později působil jako asistent, iniciátor kulturního povstání. Mimo řadu sólových performancí, např.: svlékání(espolio) vřídlo body art Karlovy Vary; david marat – happening Hradec Králové; čtyřstěn pozice body art Divus FestivalNahychForem fnaf Vrané nad Vltavou) vystavoval zejména v kolektivních výstavách, kupř. Emil Přikryl a jeho škola- výstava projektů prof. E Přikryla – galerie Jaroslava Frágnera praha, dům architektury Brno; Chemické Safari- Nábřeží vody- site specific inscenace s T. Žižkou (performance Snímání coop:J M Pavlíček,mr Michkin der Nay) Hradec Králové; Vitruální houbaření – koncepce výstavy, instalace a performance; Hnízda her(Play) – objekty interier a interaktivní instalace na výstavě P Nikla.

Jedinečné svatopěstitelské družstvo (JSD) je název jedné z aktivit Davida a Martina Kouteckých. Jiné zkratky odkazují na Univerzální PSYchiatrický Chrám 316a v Kuřivodech, Špružení šmelcu, či Generální Štáb Ducha (GŠD). Tato společenství se řídí podle pečlivě kanonizovaných a většinou dodržovaných pravidel. Jejich předsednictvo i členové plní nejrůznější ceremonie, pěstují vlastní hagiografii a vyznávání patafyzicky a experimentlně metafyzicky uspořádaných událostí. Různorodými počiny jsou aktivní v současné umělecké scéně. Do aktuální výstavy přispěli mj. zapojením do přípravy zvukové kuchyně.

.
.
Prohlášení: Proclamation: Wertdeklaration: Proclamatión: Julistuksen:
Suomalainen
(kulttuurinen kapina )
On mahdollista on välttämätöntä herättää kulttuurisesti tietoinen elämä
Herännyt yhteisön sosiaalinen tietoisuus, ja yleinen mielipide
palauttaa henkinen sisältö
värvätä (sotaa edeltävä-sodanjälkeinen) avantguard ja sen seuraajat
värvätä (sotaa edeltävä-sodanjälkeinen) Avantgarde ja sen lähestymistavat
elvyttää tietoisuus, henkinen ja psyykkinen perintö eli sivilisaatio (mukaan lukien tieto, käsityötaito, joka on merkityksen teknologiaa, dodekafonia, vastuu ja hilipatihippaa!)
„Tietämättömyyden noidankehä ja väärinkäsitykset, apatia (lojaalisuus – parasiittimus)”
miten löytää ulospääsy? “
Kauppatavarallisuus-monetaristisen manipuloivassa tilassa
poliittisen tahdon harjoittamana (enemmän raivokyynisyyttä!)
mitä etsitään on vastaava keino ilmaista
kulttuurinen tahto herättää humaanisuus ihmisen yhteisössä
Ymmärrätkö? uudelleen inhimillistää yleinen mielipide
ennen kaikkea sisäinen
-vaisto – intuitio – mielikuvitus – niin kuin Kandinsky kirjoitti Schönbergille …
kommunikatiiviset signaalit t r a n s e n d e n s i s t ä …
Subjekti on impulssi ei koskaan hajoaminen, mutta ihmiset
ja taiteilijat kohti aktivointia, kohti yhteisvaikutusta,

eSpañol
el desalentador círculo vicioso de la ignorancia
colaboración reticente
„un círculo vicioso de la incomprensión y la ignorancia, la apatía (lealtad – parasitismus)
¿cómo salir de ella? ¿existe una salida?
es posible invocar a una conciencia cultural viva
despertar de la conciencia social
comunidad, incluida la opinión pública
re-restablecer contenidos espirituales
unirse a fuerzas innovadoras de vanguardia(preguerra-posguerra) y sus accesos y sus enfoques
resucitar la conciencia espiritual heredada, la civilización (incluyendo las habilidades de liderazgo, la tecnología dodecafónica, el sentido de responsabilidad, bla bla bla)
„el círculo vicioso de la ignorancia renuente. ¿cómo hallar una salida?“
una manipulación mercantil-monetaria, que se aplica a la voluntad política (más cínica, de mala gana)
la responsabilidad expresa adecuadamente la voluntad de la cultura.
despierta humanidad del hombre, sociedad. ¿comprendes? especialmente interiormente (-instinto -intuición -imaginación)
escrito de Kandinsky a Schönberg
señales para el entendimiento – trascendencia
el evento no es una interrupción del impulso, sino la activación de gente y artistas, su interacción,
el compartir contenidos, ánimo, insurrección niterné sublevación/ levantamiento interno muand física también(bringing together of wholeness ! reuniendo de plenitud!).
a veces suceden turbulencias completas/conmoción/subelevacion/ y en algunos lugares hacia incluso agitación(a na některých místech je dokonce agitace)
especialmente los artistas para el papel de la subversión cultural, la iniciación
re-humanizar el espacio público, incluyendo intelectual
¡la idea tiene y tendrá una secuela! ¡levantemos el corazón! ¡sursum corda! ¿qué hay sobre la visión del horizonte absoluto hacia nosotros… ?
! el Arte es Libre !
Levantemos el corazón
levantamiento interno
levantamiento culturales
insurrección culturales
insurrección interno
deutsch
Im weltlichen Teufelskreis der Unwissenheit und mangelnder Bereitschaft
Wie findet man den Weg daraus heraus? Ausweg?
Es ist möglich, es ist notwendig, es ist erforderlich zu einem Leben kulturellen Bewusstseins aufzurufen
Das gesellschaftliche Community Bewusstsein aufwecken, einschliesslich
das der öffentlichen Meinung
Wieder spirituelle Inhalte aufnehmen
Sich melden zur (Vorkriegs -Nachkriegs -) Avantgarde und ihren Ansätze
Die Wiederbelebung des Bewusstseins des geistige spirituellen Erbes, das heisst
die Zivilisation……. (einschliesslich
des Wissens, der Fähigkeiten, das heisst die Technologie, Grund der Rechenschaft der D o d e k a f o n i e a ble ble! )
„Teufelskreis der Unwissenheit, Böswilligkeit und Kollaboration,
wie daraus heraus?“
In der Situation einer merkantilistischen-monetaristischen Manipulation
welche durch den politischen Willen erhoben worden ist (mehr wiederwillig mit Zynismus!)
Liegt es am kulturellen Willen mit entsprechender Art und Weise auszudruecken
die Menschlichkeit der menschlichen Gesellschaft zu wecken
Begreiffen Sie? Re-Humanisierung der öffentlichen Meinung
Insbesondere im Inneren
Instinkt – Intuition – Imagination – Das hat Kandinskij mit Schönberg geschrieben
Verständigungssignale der Transzendenz
Der Stimulus ist mit dem Impuls nicht die Teilung, sondern hin
zur Aktivierung der Menschen und der Künstler zur Interaktion.
Austausch, Ermutigung, Aufstand des Inneren
und auch des Physischen (bezogen auf das All!) und Orte
Bis zum A u f s t a n d ! Besonders den Künstlern gehoert die Rolle der kulturellen Diversität
Initiation, Rekultivierung des öffentlichen Raums, einschließlich des geistigen
Erhebet die Herzen!!
Kultur ist wie wir uns verhalten in Beziehung zur Umwelt Orte Raum
festgehalten im zeitgenössischen historischen Kontext
Primitivität und Zivilisiertheit (wechselseitig!!)
Wechselseitig zum Vermächtnis, Erbe zur Intelligenz, historische Erfahrung der Menschheit, Erkenntnis
… Auf dem Deich der Ewigkeit das glückliche Lachen
Fluxus ist ein Medium (Zwischenhändler)
es ist ein Verfahren
Ja, das ist übersetzbar
nur, dass gesagt worden ist::
Die nichtübersetzbare Passage
lässt sich ins Deutsche übersetzen, wie:
Kulturellen Aufstand :
English
it’s possible it’s necessary to arouse a culturally-aware life
Awaken a social community consciousness, with a public opinion
to reestablish spiritual contents
enlist for (prewar-postwar) avantguard and its followers
enlist for (prewar-postwar) avant-garde and its approaches
regenerate consciousness, spiritual, mental heritage ie. civilisation (including knowledge, craftsmanship, that is technology of reason, dodecaphony, responsibility and yada yada !)
„a vicious circle of ignorance and collaboration incomprehension, apaty
„a vicious circle of ignorance and incomprehension, apathy (loyalty – parasitismus)
how to find a way out?“
in a state of mercantile-monetaristic manipulation,
exercised by political will (more outrage cynicism!)
what’s wanted is a corresponding means to express
a cultural will to wake the humanity of society man
do you understand? re-humanise public opinion
most of all inside
-instinct – intuition – imagination – that’s what Kandinsky wrote to Schönberg…
communicative signals of t r a n s c e n d e n c e …
the subject is an impulse never a disintegration, but people
and artists towards an activisation, towards a co-impact,
sharing, awakening, uprising internal
and physical (bringing together of wholeness !) and in places
towards even upheaval ! most of all artists are suited to the role of culturally subverse initiations re-humanisation of the common space
taking place in a historical context
primitivity and civility (in both directions!!)
access to a legacy, an inheritance of intelligence, historical exp
erience of human cognition
…on the dam of eternity a cheerful laugh.
________________________master(1)________________________________
v ubíjejícím začarovaném kruhu nevědomosti a nevůle
jak najít cestu z toho ven? východisko?
je možné, je potřeba, je nutné vyvolat k životu kulturní vědomí
probudit společenské komunitní vědomí, včetně veřejného mínění
znovu navázat duchovní obsahy
přihlásit se k (předváleč-poválečné) avantgardě a jejím postupům
obrodit vědomí, duchovní a duševní dědictví t. j. civilizaci
(včetně vědění, dovedností tj. technologie, rozumu,
dodekafonie, odpovědnosti a ble ble !)
„začarovaný kruh nepochopení, ignorace, pasivity (slepé loayality! parazitace !),
jak z toho ven?“
v situaci merkantilisticko-monetaristické manipulace,
která je uplatňována a podporována politickou vůlí(více nevolí! cynismem!)
přísluší odpovídajícím způsobem projevit vůli kulturní,
probudit lidskost člověka, společnosti chápete?
na místo kolaborace(parazitismu) re-humanizovat veřejné mínění
zejména uvnitř -instinkt – intuice – imaginace-
to si psal kandinskij s Schönbergem…
signály dorozumění ! Transcendence … !
podnět je impulsem nikoli rozvratu, ale
lidem a umělcům k aktivizaci, ke spolupůsobení,
sdílení , povzbuzení , povstání niternému
i fyzickému(vztažení k veškerenstvu !)
a místy až k pozdvižení ! zejména umělcům přísluší role
kulturní, podvratná, iniciace, re-humanizace veřejného prostoru
vč duševního
Vzhůru srdce !

kultura je to jak se chováme, ve vztazích k prostředí k místu prostoru
jehož jsme součástí
kultura je konání v dobovém -historickém kontextu
primitivita & civilizovanost(obousměrně!!)
náš přístup k odkazu, dědictví, k inteligenci, k historické zkušenosti lidstva, poznání
…na hrázi věčnosti veselý smích
Fluxus je prostředník(zprostředkovatel) fluxus je živý
je to metoda je to doporučená metoda

jaký je asi pohled z absolutního horizontu zpátky na nás ? aha !
ano, tohle je přeložitelné
právě bylo řečeno, že:
nepřeložitelná část
lze přeložit do srbštiny jako:

.
.
.
.
.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Kulturní základna, koordinace: Mojmírem Puklem s laskavou přízní Jedinečného svatopěstitelského družstva