Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Jedinečného Svatopěstitelského Družstva: Stavitelé chrámů

12. 10.-19. 2. / DOX / Instalace

Do 19. 2. 2023 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná ve 3 patrech věže velmi zajímavá a naprosto úžasná výstava Jedinečného Svatopěstitelského Družstva: Stavitelé chrámů.

Ukázka kultické a rituální činnosti Jedinečného Svatopěstitelského Družstva ve výstavě Stavitelé chrámů v DOXu

Není věci, co by nemohla být povýšena na oltář nebo rituální předmět. Není místa, kde by se nedala zbudovat svatyně či chrám!
(motto výstavy Stavitelé chrámů)

Centrum současného umění DOX představuje tvorbu unikátního spolku: Jedinečného Svatopěstitelského Družstva (JSD). Na výstavě Stavitelé chrámů ukáže JSD převážně kultickou a rituální stránku své činnosti. Ve třech patrech věže zbudovali bratři Martin
a David Koutečtí (Předseda a Náměstek JSD) svatyně, kaple a oltáře různých družstevních kultů. Tato náboženská zákoutí vznikla z běžných věcí, jež nás všedně obklopují, ale které jsou neustále vyhazovány. Právě předmětům denní potřeby zachráněným z popelnic
a kontejnerů dávají členové družstva nový význam.

„Činnost a instalační výstavy Jedinečného Svatopěstitelského Družstva a Špružení Šmelcu jsou podle mého názoru nejčistším vyjádřením toho, po čem Jindřich Chalupecký tak důrazně volal: Umění se musí zabývat skutečným světem, ve kterém žijeme!“ říká o nové výstavě Leoš Válka, ředitel DOXu a zároveň kurátor výstavy.

JSD bylo v posledních letech spojováno s různými site specific projekty, velkoprostorovými instalacemi a především s alternativním zařízením Upsych 316a. V Centru DOX se však členové družstva ohlíží k počátkům své existence, kdy jejich činnost spočívala převážně v pěstování
a uctívání Pana Miláčka – Mladýho Svatýho. Právě on spojil prvky veškerých mu známých náboženských forem a ustanovil nejroztodivnější církve a kulty. JSD se chopilo jejich provozování
a k plnění těchto úkolů vybudovalo rozsáhlý a spletitý byrokratický aparát opírající se o množství výborů, odborů, komisí a subkomisí vyznačujících se až groteskně obsesivní pedantskou kancelářskou činností.

Název výstavy odkazuje ke sbírce Stavitelé chrámů významného symbolistního básníka Otokara Březiny. Podle kurátora Otty M. Urbana má už sám název diváka podvědomě směřovat k tomu, aby výstavu vnímal jako svého druhu specifický duchovní koncept: „V DOXu chceme představit tu část díla, která vychází ze spirituality JSD a z celého jejich náboženského roku, z rituálů a osobností, jež jsou
s kalendářem spojeny. V nejvyšším čtvrtém patře je zbudován celý chrám, v dalších dvou patrech jsou pak umístěny jednotlivé oltáře určené daným světcům spadajícím do toho chrámu.“

Kromě projekce fotografií a videa zachycujících družstevní život a činnost JSD byly v DOXu dočasně zřízeny i detašované pobočky oblastní kanceláře JSD – zde družstvo předvádí (s ironií sobě vlastní), jak je možné využít množství vyhozených věcí posbíraných v popelnicích a kontejnerech a dát jim další šanci k existenci.

Ve filosofii JSD má zcela zásadní postavení termín šmelc, jehož význam přibližuje Předseda družstva Martin Koutecký: „Šmelc pochází od praotce Šmelce. Za té velké potopy světa totiž neplavala jenom jedna archa. Plavala tam malá Noemova a pak mnohem větší archa praotce Šmelce, který zachraňoval veškeré vyhozené a zatracené věci. Vlastně to, kvůli čemu se Hospodin rozhodl zmařit zemi, protože lidé vším, co jim kdy svěřil, opovrhovali, vše zahazovali a vyhazovali. Praotec Šmelc byl první vyvolenec Hospodina k záchraně zahozených věcí a od něj pochází to slovo šmelc, tedy vše, co je zahozené a vyhozené v popelnicích nebo kontejnerech.“

Z obyčejného nábytku je ve věži galerie zbudováno několik svatyní, kaplí a posvátných zákoutí různých družstevních kultů a vyhozené předměty denní potřeby a spotřeby jsou proměněny v rituální náčiní. Nechybí ani ukázka tvorby samotného Pana Miláčka, jejíž zlomeček se podařilo zachránit.

LEGENDA
Upsych 316a
Univerzální Psychiatrický Chrám je nevšedním zařízením, kde jakákoli nadaná individualita toužící tvořit nachází azyl a chrámovou ochranu. V prostorách zámku se jedinec může věnovat své výtvarné činnosti bez obav z odsouzení společnosti a lékařů. Upsych 316a se nachází v objektu dříve renesanční tvrze, dnes zámku uprostřed bývalého vojenského prostoru v Kuřívodech. U jeho zrodu stály tři subjekty: Generální Štáb Ducha (GŠD), Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo (JSD) a Špružení Šmelcu (ŠŠ).

Jedinečné Svatopěstiteské Družstvo
JSD bylo založeno v noci z 11. na 12. ledna 2001 za účelem pěstování a všemožné podpory své Příčiny
a Důvodu, Pana Miláčka – Mladýho Svatýho, Největšího Umělce a Největší Lásky, a pěstování a rozvoje svátosti všeobecně. K řádnému zabezpečení provozu JSD postupně a přirozeně vznikl rozsáhlý, stále se rozšiřující byrokratický aparát s pevnou hierarchií, opírající se
o množství výkonných sekcí, odborů a výborů.

Špružení Šmelcu
Hlavním úkolem polovojenských jednotek ŠŠ je oslava Hospodina sběrem a shromažďováním šmelcu a všeho, co zlořečení v blbosti a zvrácenosti ducha svého odvrhují jako nepotřebný odpad, ač se jedná o dary Boží štědrosti.
Upsych 316a využívají jednotky ŠŠ jako depozitní sklad tohoto šmelcu a ten z něj na oplátku čerpá většinu svého hmotného vybavení a zařízení.

Doprovodný program k výstavě Stavitelé chrámů

11. 1. 2023 | 18 h
Program k výročí 22. narozenin JSD
Oslavná společenská připomínka existence družstva.

29. 1. 2023 | 16 h
Obřad uctívání Mladýho Svatýho
Telepatické spojení s Mladým Svatým a vyznání víry nových konfidentů dle broňoslavného kréda JSD.

Kurátoři: Otto M. Urban, Leoš Válka
Architektonické řešení výstavy: Martin a David Koutečtí, Otto M. Urban, Leoš Válka
Grafický design: Klára Zápotocká
Vystavující umělci: Martin a David Koutečtí z Jedinečného Svatopěstitelského DružstvaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Jedinečného Svatopěstitelského Družstva: Stavitelé chrámů