Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy fotografií Josef Rakušan, dobrodruh s Leicou na krku

končí 2. března / Libri Prohibiti / Fotografie

Do 2. 3. 2023 bude v Knihovně Libri Prohibiti, Senovážné náměstí 2, 3.patro výtahem, přístupná velmi zajímavá výstava Josef Rakušan, dobrodruh s Leicou na krku.

Text Markéty Bártové o Ludmile a Josefu Rakušanovi
* 26. 8. 1941, Praha
* 26. 5. 1947, České Budějovice

Ludmila Rakušanová se narodila do úřednické rodiny Zdeňka a Ludmily Horské, rozené
Klečkové. Po absolvování základní školní docházky vystudovala Střední všeobecně vzdělávací
školu v Českých Budějovicích, kde v roce 1965 úspěšně složila maturitní zkoušku. Poté byla přija-
ta na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory čeština-srbochorvatština a estetika.
Když došlo k okupaci Československa vojsky států Varšavské smlouvy, končila právě třetí roč-
ník studia. Vyřídila si roční přerušení studia a dne 21. října 1968 vycestovala na studijní pobyt
do Francie a tehdejší Německé spolkové republiky (NSR). Neodjížděla však sama, spolu s ní jel
i její snoubenec Josef Rakušan.
Josef Rakušan se narodil do rodiny faráře Církve československé Jana Rakušana a jeho man-
želky Olgy, rozené Znamenáčkové. Po ukončení základní školy se vyučil elektromontérem a vzdě-
lání si doplnil večerním středoškolským studiem, zakončeným maturitní zkouškou. Poté pracoval
u Dopravního podniku města Prahy, více ho však zajímalo fotografování, kterému se nedlouho
před svou emigrací začal věnovat naplno.
V srpnu 1969 se Ludmila a Josef vzali a posléze se usadili v Mnichově, kde se jim narodila
dcera Lucie.
Díky stipendiu Organizace spojených národů (OSN) mohla Ludmila Rakušanová pokračo-
vat ve studiu na mnichovské univerzitě obor germanistika a slavistika. Poté pracovala jako tlu-
močnice a soudní překladatelka. Josef Rakušan se úspěšně živil jako fotograf. Po roce, když se
měli vrátit do vlasti, rozhodli se v Německu zůstat. V Československu tak proti nim bylo zahá-
jeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu opuštění republiky. Po ukončení vyšetřování byla Ludmila Rakušanová dne 6. dubna 1971 v nepřítomnosti odsouzena Okresním soudem v Českých Budějovicích k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce jednoho roku.
Proti manželovi bylo trestní stíhání zahájeno až v dubnu 1977, posléze však bylo zastaveno, a tak
k jeho odsouzení nedošlo.
V zahraničí se oba aktivně účastnili akcí na podporu svobody a demokracie v Českosloven-
sku. Ludmila Rakušanová nejpozději od první poloviny 70. let spolupracovala s Rádiem Svobod-
ná Evropa (RSE) jako externistka, od 15. února 1978 zde získala stálé zaměstnání. Následujících
více než dvacet let se významným způsobem podílela na vysílání české redakce RSE. Začínala
jako redaktorka, od července 1982 zastávala pozici hlavní redaktorky a od dubna 1988 nakonec
i post programové redaktorky. Jako hlasatelka zahraničně-politického vysílání vystupovala pod
pseudonymem „Lída Šindlerová“, přičemž k jejím hlavním pracovním úkolům patřilo zejména
plánování, organizování, redigování, sestavování a samozřejmě i moderování rozhlasových pořa-
dů, jejichž obsahem byl rozbor aktuálních politických a společenských témat.
Kromě toho přispívala do exilových časopisů jako např. Svědectví, a spolu s manželem spo-
lupracovala na vydání publikací Kalex 73, Kalendář československého exilu 1973, Kalex 74 a Kalen-
dář československého exilu 1974, které vyšly v Mnichově. Vedle jejích textů zde byly publikovány
práce dalších představitelů československého politického exilu, mezi jinými Josefa Škvoreckého,
Jaroslava Strnada, Karla Jezdinského a dalších. Oba manželé se rovněž klíčovým způsobem po-
díleli na vydávání měsíčníku Text. Ten Josef Rakušan založil spolu se Slávou Volným a po celou
existenci časopisu byl členem jeho redakční rady. Manželé Rakušanovi se dále aktivně účastnili
akcí československých emigrantů, které Josef Rakušan často fotograficky dokumentoval. Stejným
způsobem pracoval i jako externí spolupracovník RSE. Své velmi vzácné snímky později věnoval
knihovně Libri prohibiti.
Manželům Rakušanovým bylo po roce 1989 vráceno státní občanství, které jim ministerstvo
vnitra ČSSR v červnu 1982 odňalo. Ludmila Rakušanová byla rehabilitována Okresním soudem
v Českých Budějovicích v září 1990. V květnu
2011 jí bylo za její práci pro RSE uděleno Minis-
terstvem obrany ČR Vyznamenání Zlaté lípy.
Markéta BártováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy fotografií Josef Rakušan, dobrodruh s Leicou na krku