Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Domov (bez) domova

Do 29.5.2015 bude na Piazettě Národního Divadla, Národní 4, Praha 1, přístupná (nonstop) zajímavá panelová výstava fotografií prof. Jindřicha Štreita: Domov (bez) domova, kterou pořádá Armáda spásy při příležitosti 25. výročí znovuobnovení své činnosti v České republice.
Hromady odpadků, sychravo, zápach, plíseň, žádná elektřina, vodovod, ani záchod.
I tak může vypadat reálné bydlení těch, kteří o svou „klasickou“ střechu nad hlavou přišli.
Seznamte se díky dokumentárním fotografiím Jindřicha Štreita s domovem
bezdomovců a zavítejte na unikátní výstavu Domov (bez) domova.

Fotografie vznikaly v terénu, v zimě roku 2015 a to ve městech, resp. v okolí některých měst,
kde působí Armáda spásy – Opava, Ostrava, Přerov, Brno a Šumperk.
„Fotografování probíhalo vždy na bázi dobrovolnosti a vzájemného pochopení mezi
člověkem bez domova a mnou. Nikdy nedošlo k sebemenšímu konfliktu. Naopak, díky
fotografování jsem se setkal s velmi zajímavými lidmi a jejich osudy,“ vzpomíná na setkání
s lidmi bez domova autor výstavy Jindřich Štreit.

Klíčoví byli terénní pracovníci Armády spásy
Nafotit v reálném prostředí lidi bez domova není vůbec jednoduché. Pro realizaci fotografií
byla nutná klíčová pomoc konkrétních terénních pracovníků Armády spásy, kteří ve svých
městech mapují osoby bez domova a místa, kde přebývají. „Bez nich bych ani nebyl
schopen soubor fotografií nafotit. Terénní pracovníci znají místa, kde lidé bez domova
přebývají, kde si postaví stany nebo si vybudují provizorní obydlí. Jsou s nimi v častém
kontaktu,“ říká Jindřich Štreit a doplňuje: „snaží se jim pomoci materiálně, ale i po psychické
stránce. Znají jejich potřeby. Zajímají se o jejich zdravotní stav. Vzájemné vztahy jsou velmi
úzké. Velmi často jim přinášejí i potraviny nebo je zvou k návštěvě center, kde se mají
možnost najíst, provést hygienickou očistu nebo přestát špatné povětrnostní podmínky.

Nesetkal jsem se s terénním pracovníkem, který by nebyl vysoce empatický, korektní,
slušný, s velikou dávkou citu a pochopení.“

V Česku chybí dostupné sociální bydlení
Cílem výstavy Domov (bez) domova je upozornit na nutnost dostupného sociálního bydlení
pro osoby, které se ocitly v tíživé životní a finanční situaci. „Dostupné sociální bydlení je
nutné především proto, že dá lidem, dnes žijícím v ubytovnách a v azylových domech, šanci
do dalšího života,“ říká Jan. F. Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy
v České republice a doplňuje příklad z praxe: „zkusme si představit, jak asi vypadá život
rodiny pendlující mezi ubytovnou a azylovými domy. Děti jsou každý rok v jiné škole,
případně do školy někdy chodí jen občas, jsou obklopeni dalšími problematickými rodinami,
kde nefungují žádné vzory ve smyslu: chodit do práce je dobré, vydělávat je dobré, studovat
je dobré apod. Jakou šanci má generace dětí vyrůstajících v takovém prostředí, kde žije 5-6
lidí v jednom pokoji? Jak se děti, i když budou chtít, mohou připravovat na studium a budoucí
povolání?“

Řešením jsou podle Armády spásy sociální byty
„Odpovědní lidé a tím myslím vládu a především představitelé samospráv si musí uvědomit,
že najít řešení pro bydlení nízkopříjmových lidí je priorita a de facto jejich politická
odpovědnost. Tito lidé musí zároveň pochopit, že mezi lidmi bez domova žije většina
takových rodin a jednotlivců, kteří by na ulici či v komerčních ubytovnách a azylových
domech nemuseli být a pro stát by takové řešení bylo v důsledku mnohem levnější, kdyby
tyto osoby žily v finančně dostupných sociálních bytech,“ vysvětluje Jan F. Krupa, národní
ředitel sociálních služeb Armády spásy a dodává: „vnímáme proto jako důležitý vznik
zákona o sociálním bydlení, který do celé záležitosti vnese jasná pravidla a zvýhodní ty
subjekty, které ve svých kapacitách budou na sociálně dostupné bydlení pamatovat.“
V Ostravě již 10 let úspěšně běží projekt Prevence bezdomovectví
Od roku 2004 je v Ostravě poskytována registrována terénní sociální služba Prevence
bezdomovectví. Jejím cílem je pomoci lidem, kteří v minulosti ztratili byt, vrátit se do
standardního bydlení, případně pomoci lidem a rodinám, kterým ztráta bydlení a sociální
vyloučení hrozí. V rámci služby Prevence bezdomovectví provozuje Armáda spásy
v Ostravě 60 tréninkových bytů. Tyto byty jsou určeny osobám, které zpravidla prošly
nějakou pobytovou službou Armády spásy, jako je například azylový dům. V tréninkovém
bytě může být uživatel maximálně po dobu 5 – ti let, pokud v tomto období spolupracuje a
řádně plní své povinnosti vyplývající z podnájemní smlouvy, může už po dvou letech dostat
doporučení Armády spásy, aby s ním vlastník nemovitosti uzavřel nájemní smlouvu. Armáda
spásy pak s uživatelem ještě minimálně půl roku spolupracuje. Prevence bezdomovectví je
od 1. 1. 2014 poskytována také v Brně a v tuto chvíli zde Armáda spásy disponuje 18 byty.
Služba Prevence bezdomovectví je koncipována v rámci celosvětového trendu „Housing
first“, který razí přesvědčení, že díky sociálně dostupnému bydlení se snáze mohou
vyřešit problémy spojené se sociálním vyloučením daného člověka.

Autor výstavy Domov (bez) domova
Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c. (5. 9. 1946, Vsetín)
Od roku 1963 se koncepčně věnuje fotografování vesnického života. Soustředil se na portrét
a na romskou tématiku. V roce 1982 se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy
neoficiálních výtvarných umělců v Praze, kde jeho fotografie vzbudily pozornost StB.
Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Rakousku, Německu,
Japonsku, Číně, Brazílii, Maďarsku, Rusku, Ingušsku, Čečensku, Moldávii a v České
republice.
Jeho díla jsou ve sbírkách předních světových i českých muzeí i ve stálé expozici Národní
galerie v Praze. 28. října 2006 mu prezident republiky udělil medaili Za zásluhy o stát
v oblasti kultury, výchovy a školství I. stupně. V roce 2009 obdržel Pamětní medaili
Univerzity Palackého v Olomouci a Stříbrnou medaili Slezské univerzity v Opavě. V roce
2014 mu Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě udělila čestný doktorát.

O Armádě spásy:
Armáda spásy byla založena roku 1865 Williamem Boothem. V současné době tato
křesťanská organizace působí ve 126 zemích světa. V Československu zahájila Armáda
spásy práci roku 1919, ale v roce 1950 byla její činnost komunistickým režimem násilně
ukončena. K obnovení práce došlo v roce 1990, kdy se Armáda spásy v ČR zaregistrovala
jako občanské sdružení. V současné době působí v Praze, Brně, Ostravě, Havířově,
Karlových Varech, Krnově, Opavě, Přerově, Šumperku, Jirkově a v Chodově.
Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí
všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy
jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv
duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve
kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb
využívá přes tisíc znevýhodněných osob.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Domov (bez) domova