Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstav Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi a Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM

Do 15.11.2015 budou v 1.patře Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7, přístupné zajímavé výstavy Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi a Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM.

Od 5. srpna 2015 budou v prvním patře Národního technického muzea prezentovány dva projekty, které byly podpořeny v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Výstava je jedním z dokladů spolupráce mezi Národním technickým muzeem a Českým vysokým učením technickým, jehož profesoři stáli u zrodu muzea již v roce 1908, a která pokračuje v různých formách i po více než sto letech.

Výstava Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi vznikla v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva kultury ČR s názvem: „Metody a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi“ na Českém vysokém učení technickém v Praze (řešitelem projektu je konsorcium ČVUT v Praze, ÚTAM AV ČR a NTM). Tým Katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT ve výstavě veřejnosti představuje historii výstavby přehrad a nádrží s protipovodňovým účinkem, které dnes již představují odkaz kulturního dědictví. Výstava dokumentuje výstavbu vodních děl
v období od 14. století až téměř do současnosti na území dnešní České republiky. Povodně již od pradávna postihují člověka při jeho aktivitách a každodenním životě. S rostoucím počtem lidí a jejich infrastruktury v těsné blízkosti vodních toků dochází také k jejich stále častějšímu a zvyšujícímu se ohrožení, které je způsobené právě povodněmi. Jedním ze způsobů, jak je možné se následkům povodní bránit, je zadržování povodňové vody ještě před tím, než nás může ohrozit. Toho lze dosáhnout buď zvyšováním retenční kapacity krajiny, nebo budováním retenčních nádrží – přehrad. Historie budování retenčních nádrží v našich zemích sahá až do období 14. století (např. Máchovo jezero) a dále pak do 15. až 16. století, kdy došlo k rozmachu rybníkářství, zejména na jihu Čech a na Pardubicku. Řada již tehdy budovaných rybníků měla jako jeden z účelů ochranu před povodněmi. Nejvýznamnějším obdobím budování přehrad k ochraně před povodněmi je přelom 19. a 20. století a začátek 20. století, kdy bylo vybudováno velké množství přehrad, z nichž je dnes již řada vyhlášena jako kulturní památky. Jednalo se zejména o stavby hrází zděných z lomového kamene, posléze i zemních a betonových. Výstava mapuje přibližně 40 přehrad v České republice s protipovodňovým účinkem, které dnes již představují odkaz kulturního dědictví, a dále jsou také na výstavě prezentovány související výsledky výzkumu v rámci uvedeného projektu.

V druhé části výstavy je prezentován projekt Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci (řešitelem projektu je konsorcium NTM a ČVUT v Praze). NTM je velmi bohaté muzeum, jak množstvím sbírek, tak jejich rozmanitostí – počínaje lokomotivami a konče historickými plány a sbírkou historických fotografií. Laboratoř pro materiálovou analýzu a preventivní konzervaci sbírek v NTM je relativně mladá – vznikla v r. 2009, až při rekonstrukci budovy muzea. Cílem projektu bylo aplikovat moderní vybavení laboratoře doplněné o mikro-RTG-fluorescenční analýzu kovů
a anorganických pigmentů (na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT) pro průzkum sbírek NTM. Materiálové analýzy sbírkových předmětů se provádějí především pro potřeby restaurování (např. určení původních barevných vrstev) či z hlediska preventivní konzervace (v závislosti na typech použitých materiálů se volí vhodný systém vystavování, manipulace a uložení sbírkových předmětů v přijatelných obalových materiálech a optimálních klimatických podmínkách).
Analýza historických materiálů však má svá určitá specifika:
• Ze sbírkových předmětů nelze odebírat vzorky, nebo jen velmi malé. Preferuje se proto analýza neinvazivní (bez odběru vzorku), nebo nedestruktivní (vzorek může být analyzován více metodami).
• Pro vyhodnocení tohoto typu analýz nestačí komerčně dostupné srovnávací databáze.
Končící výzkumný projekt umožnil, mimo jiné, vytvořit obsáhlé databáze historických materiálů (laků, pryskyřic, barev, pigmentů…), databáze historických materiálů v různém stádiu degradace a také speciální databáze konkrétních výrobců (JAWA, Tatra). Výstava návštěvníkům představí možnosti materiálového průzkumu sbírek a konkrétní restaurátorské průzkumy v celé šíři sbírek NTM od kolejových vozidel, až po historické fotografie.

Výstava Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi vznikla s podporou projektu NAKI DF11P01OVV009 Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi.
Výstava Průzkumy jako první krok restaurování sbírkových předmětů z fondů NTM vznikla s podporou projektu NAKI DF12P01OVV034 Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstav Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi a Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM