Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Umělci a proroci.

Do 18.10.2015 bude ve Veletržním paláci Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, přístupná krásná a rozsáhlá výstava Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další…

Výstava Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další představuje významnou, avšak dnes již téměř zapomenutou kapitolu vývoje evropského umění. Expozice prezentuje díla proslulých výtvarníků, zcela poprvé jsou ale vystavena v širokém společensko-historickém kontextu, jenž podmínil vzestup proroků, kteří podstatným způsobem ovlivnili jejich tvorbu. Představeno je více než 350 exponátů z období 1872–1972 včetně vzácného a rozmanitého dokumentačního materiálu – zastoupen je Johanness Baader, Joseph Beuys, Fidus (Hugo Höppener), Friedensreich Hundertwasser, Jörg Immendorff, František Kupka, Egon Schiele, Friedrich Schröder-Sonnenstern and Heinrich Vogeler. Výstava kurátorky Pamely Kort vznikla ve spolupráci Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu a Národní galerie v Praze.

Výrazné a rozmanité umělecké postoje evropských umělců by od 80. let 19. století nevznikly bez vazeb na tehdejší samozvané proroky. Náboženská oponentura a sociální revoluce patřily k hlavním tématům charismatických osobností, jejichž význam pro moderní umění zůstal v podstatě nevyřčeným příběhem. Všichni usilovali o to, aby společnost změnila svůj životní styl i pohled na svět a naučila se řešit osobní, společenské a ekonomické problémy moderní doby. Jejich jména – Karl Wilhelm Diefenbach, Gusto Gräser, Gustav Nagel, Friedrich Muck-Lamberty a Ludwig Christian Haeusser – upadla takřka v zapomnění. Během života však měli u širokého publika a v avantgardních kruzích proslulou pověst a těšili se nesmírné oblibě. Oceňovali je i umělci a intelektuálové, ač mnohdy pouze skrytě.

V roce 1882 se malíř, průkopník vegetariánství, Karl Wilhelm Diefenbach stal prvním německým umělcem-prorokem. Jeho vídeňská výstava v Rakouském uměleckém spolku se o deset let později stala legendární a zásadním způsobem ovlivnila pozdější pařížskou tvorbu Františka Kupky. Egon Schiele byl inspirován jak Diefenbachem, tak Gustem Gräserem – k jeho ústředním námětům patřil umělec v roli trýzněného proroka. Okolo roku 1900 podněcoval „přírodní prorok“ Gräser věřejnost k následování jeho skromného života v souladu s přírodou a bližními. Během 50. let 20. století jeho příklad následoval Friedensreich Hundertwasser stylizující se do role umělce-ekologa.

Dadaistická tvorba Johannese Baadera byla založena na umělcově ztotožnění se s Kristem pod vlivem tzv. Ježíšových věrozvěstů, mezi něž patřil i Gustav Nagel. Ten se po celý život do podoby božího syna stylizoval a během několika let prodal tisíce pohlednic s vlastní podobiznou. Josepha Beuyse podnítila prorocká tradice k pochopení mesiášského rozměru jeho uměleckého poslání. Jörg Immendorff z počátku tento aspekt Beuysovi osoby a díla parodoval, později se přihlásil se k „náboženství“ komunismu.

Expozice ve Veletržním paláci objevuje nejen spojovací linie mezi umělci a proroky, ale vykresluje také dalekosáhlé společensko-historické souvislosti vedoucí ke vzniku klíčových děl moderního výtvarného umění.

KARL WILHELM DIEFENBACH: „Vegetariánský apoštol“

Karl Wilhelm Diefenbach, Per aspera ad astra, 1892
První německý umělec-prorok. Chatrné zdraví obrátilo okolo roku 1880 pozornost Karla Wilhelma Diefenbacha k vegetariánství. Během svatební noci, při útěku na horu Hohen Peißenberg, zažil Diefenbach zjevení – po sestupu si oblékl roucho, začal chodit bos. Epickou báseň, kterou o svém vidění napsal, doplňuje legendární vlys Per aspera ad astra. V roce 1892 uspořádal Diefenbach vídeňskou výstavu v Rakouském uměleckém spolku (Österreichische Kunst-Verein), která přilákala 78 tisíc diváků a z proroka přes noc udělala hvězdu.

GUSTO GRÄSER
„Přírodní prorok“

Již kolem roku 1910 získal Gräser status guru, který nestál o příznivce. Doufal, že život svých bližních zlepší osobním příkladem. Žil z milodarů, nevadila mu zima ani hlad, pro odpor k soukromému vlastnictví bydlel raději v jeskyni. Gräserovým tajným žákem se stal spisovatel Hermann Hesse, jenž se při psaní inspiroval prorokovou osobností a šířil jeho stěžejní myšlenky. Gräser byl poutníkem a při svých cestách potkával tisíce lidí, kteří v něm spatřovaly živoucí ztělesnění světanápravce.


LUDWIG CHRISTIAN HAEUSSER:
„Světec inflační éry“
Původně distributor šampaňského Haeusser se stal prorokem díky vidění v roce 1912, které se událo ve frankfurtském hotelovém pokoji. S tím co obnáší bytí prorokem ho později seznámil Gusto Gräser. Vynikající řečník, samozvaný „duchovní vladař“, si dokázal podmanit široké publikum dychtící po jeho slovech. Je autorem řady plakátů oznamujících jeho vystoupení. Značnou část Haeusserových stoupenců tvořily ženy dychtící po očistě skrze obcování s prorokem. Haeusser se později věnoval také publikační činnosti ve vlastních novinách, kandidoval do říšského sněmu a přednášel téměř až do smrti v roce 1927.

Ludwig Christian Haeusser, Haeusser, 9, 198, 1926

FRANTIŠEK KUPKA
Když se Kupka v říjnu 1891 přesunul z Prahy do Vídně, bylo mu pouhých dvacet let. Nedlouho poté ho významně ovlivnila výstava Karla Wilhelma Diefenbacha, jehož komunu u Vídně navštívil a později se k ní i na několik měsíců přidal. Ikonografie mnohých pozdějších pařížských prací – mohutné sfingy, monumentální chrámy, rozměrné lekníny a velké lotosové květy – prozrazuje mimo jiné inspiraci z doby, kdy se pohyboval ve vídeňských esoterických kruzích. V roce 1906 všechny tyto prvky sloučil a začal malovat obrazy ukotvené v teosofických, monistických a darwinovských představách. I tato díla, která nejsou ani zcela nerealistická, ani čistě figurativní, vycházela ve své podstatě z let, jež Kupka strávil ve Vídni, během nichž nepřišel do kontaktu jen s Diefenbachem, ale také s Fidusem.

František Kupka, Cesta ticha II., 1900–1903

GUSTAV NAGEL
Ježíšův věrozvěst

Gustav Nagel s mírovým praporem, kolem 1903
Samozvaný Ježíšův věrozvěst Gustav Nagel využíval zhruba od roku 1900 při svém působení vzhledu božího syna. Během několika let prodal na 50 tisíc pohlednic s vlastní podobiznou a veškeré umělecké sklony vložil do zušlechťování svého vzhledu. Zajímalo ho publikum ochotné utratit pár drobných za jeho portrét či pamflet. Během své proslulé pouti do Jeruzaléma, Palestiny a zpět, potkal svoji první ženu, která patřila k dřívějším následovníkům Diefenbachovým. Společné dítě Nagel pokřtil v ledových vodách jezera Arendsee, čímž ho neúmyslně sprovodil ze světa. Nagelova druhá manželka se pokusila utopit sebe i jejich nejmladšího syna. Jeho třetí žena ho objevila díky portrétu na jedné z jeho pohlednic.

EGON SCHIELE
V roce 1909 se Egon Schiele spolu s několika dalšími umělci rozhodl založit ve Vídni Neukunstgruppe (Novou uměleckou skupinu) a měsíc nato definitivně zanechal studií na Akademii výtvarných umění. Schieleho přátelé podnikli cestu do Švýcarska, kde se seznámili s „přírodním prorokem“ Gräserem. V roce 1910 se Schiele seznámil s Diefenbachovým žákem, kritikem umění, Arthurem Roesslerem. Vše dohromady tak vedlo k tomu, že se Schiele začal zabývat motivem, který se stal dominantním tématem jeho obrazů: umělcem jako trýzněným prorokem.

Egon Schiele, Stojící mužská postava (Autoportrét), 1914

JOSEPH BEUYS
Estetický odkaz umělců-proroků – od Diefenbacha po Nagela, Baadera a Haeussera – nezanechal nikde hlubší stopu než v díle Josepha Beuyse. Stejně jako jeho předchůdci i on zakládal v 60. letech 20. století vlastní pseudopolitické strany a zformuloval vlastní, osobitou verzi křesťanství. Inspiroval se zásadami antroposofie Rudolfa Steinera, v souladu s někdejší stylizací Diefenbacha se prezentoval jako trýzněný umělec.
Joseph Beuys, Revoluce jsme my, 1972

FRIEDRICH MUCK-LAMBERTY:
Mesiáš mládežnického hnutí
Skupina Neue Schar Friedricha Muck-Lambertyho vyvolala ve 20. letech 20. století ve Frankách a Durynsku taneční šílenství. Stovky a tisíce lidí se brzy začaly zapojovat do tanců pořádaných původní skupinou, jejíž jádro tvořilo asi dvacet jedinců. Členové Neue Schar spali na polích nebo v lese, žili z darů přírody či druhých, alkohol a maso měli zakázané. Během 20. let 20. století se Muck-Lamberty pokusil o zplození „nové lidské rasy žijící v Kristu“ sdílením lože s několika ženami zároveň. Věřil ve zrod nového spasitele. Žárlivost jeho partnerek nakonec vedla k policejnímu vyšetřování. V roce 1923 byl původní mesiáš mládežnického hnutí nucen vzdát se svého titulu.

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER
Friedrich Stowasser se k umění přiklonil po roce 1945. Zamiloval si Schieleho a jeho monografii od Arthura Roesslera. Krátce po nástupu na Akademii studií nechal a odjel do Itálie. V zimě 1951 se přejmenoval na Hundertwassera a proměnou prošel i jeho vzhled – začal nosit „tvůrčí oblečení“ a šil si vlastní boty jako kdysi prorok Gräser. V téže době napsal báseň Miluji Schieleho obsahující verše, které jakoby vypadly z úst Diefenbachovi: „Nic tě nezachrání, ani křesťanství, ani komunismus, ani měšťácký životní styl. Nech promlouvat děti, malíře a architekty. Nech je mluvit, ty, kteří vědí o novém náboženství… ty, kteří to s tebou myslí dobře.“ Hundertwasser získal pověst světoběžníka a guru alternativního životního stylu.

Friedensreich Hundertwasser, 498 Vous je trávníkem plešatého muže, 1961

Kurátorka výstavy: Pamela Kort, Berlín/Curych
Spolupráce: Veronika Hulíková, Rea Michalová
Výstavu připravila Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Na zahájení výstavy UMĚLCI A PROROCI vystoupil německý výtvarník a performer JONATHAN MEESE

Veletržní palác: 21. července 2015 / 20.00 hodin

Tvorba Jonathana Meeseho (1970) integruje malířství, sochařství, instalace, performance, kresby, koláže a divadlo. Při zahájení expozice Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další vystoupil německý výtvarník s performancí připravenou speciálně pro Národní galerii v Praze. Během ní ze svého úkrytu rozmlouval s osobnostmi proroků představenými v rámci výstavy. V Malé dvoraně Veletržního paláce byl zároveň instalován soubor jeho pláten My Über Daddys, která rovněž odkazují na působení a vliv proroků.

Třebaže Jonathan Meese vnímá sám sebe jako antiproroka, ve svém aktuálním představení “You“, Living in the Erzbox: L.O.V.E. de LARGE (VISIONTELEFON) vychází z tradice vizionářského hnutí umělců-proroků. Ti na přelomu 19. a 20. století usilovali o společenskou revoluci a jejich životní styl a myšlenky ovlivnily tvorbu řady klíčových osobností především německého výtvarného umění.

Myšlenka integrálního umění, výrazný aspekt performativního přístupu, představa umění jako antisvěta a „diktatura umění“, z níž vycházejí všechny Meeseho práce, spojují jeho dílo již od tvůrčích začátků s divadlem. Široké uznání získal již při konání své první výstavy na 1. Berlínském bienále v roce 1998, kde jeho instalace oslavovala různé hrdiny a antihrdiny světových dějin, mytologie, filmu a popkultury. Od té doby následovala mnohá pozvání velkých institucí na výstavy a performance – například v Tate Modern v Londýně, P.S.1. v New Yorku, Kestner Gesellschaft v Hannoveru, Deichtorhallen v Hamburku, Magasin v Grenoblu či Gemeentemuseum v Haagu.

Doprovodné programy

Komentované prohlídky
26. 7. v 16.00 s historičkou umění Markétou Ježkovou
16. 8. v 16.00 s historičkou umění Duňou Panenkovou
30. 8. ve 14.00 s historičkou umění Jitkou Šosovou
19. 9. ve 14.00 s historičkou umění Markétou Ježkovou
4. 10. v 16.00 s historičkou umění Jitkou Šosovou
18. 10. v 16.00 s historičkou umění Duňou Panenkovou

Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

Přednášky se zahraničními odbornicemi
Září 2015 přednáška historičky umění Lynne Cooke, kurátorky National Gallery of Art, Washington (téma a termín budou upřesněny)
18. 10. v 18.00 Tajná historie: Kupkovo setkání s Diefenbachem a vliv na jeho tvorbu: 1892–1920, přednáška nezávislé kurátorky a historičky umění Pamely Kort, kurátorky výstavy Umělci a proroci

Rozšiřující přednášky
30. 9. v 18.00 Od řemeslníka po proroka. Proměna postavení umělce ve společnosti od antiky k dnešku, přednáší historička umění Markéta Ježková
7. 10. v 18.00 Sémě okultismu. Tajné nauky v kontextu umění kolem 1900, přednáší historik umění Václav Hájek
21. 10. v 18.00 Sto let antroposofického umění, přednáší historik umění David Voda

Cena: základní 150 Kč, snížená 130 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: cca 90 min. / Rezervace: nutná / Místo konání: auditorium Veletržního paláce

Výtvarná dílna pro mládež a dospělé

Svět znovu nově
11. 10. Jak mohou vize a imaginace spolu s vírou v lepšího člověka ovlivňovat umělce? Objevte inspirující témata pro vlastní tvorbu. Pojďte spolu s uměním proměnit svět. Dílnu vede současný umělec. Budeme pracovat s malbou, fotografií, objekty a performancí. Předchozí znalosti a zkušenosti nejsou nutné.

Doba trvání: 11.00–17.00 hod. / Cena: 600 Kč / 400 Kč studenti, učitelé a senioři (zahrnuje vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál). Přestávka na oběd od 13.00 do 14.00 hod. / Rezervace nutná

Program pro děti

Otevřené sobotní ateliéry pro děti a rodiče
19. 9. Zažít umění jinak (volný vstup v rámci festivalu Zažít město jinak)
10. 10. Nech se vést! Kupka — Schiele — Hundertwasser

Cena: 80 Kč / účastník starší 4 let (není-li uvedeno jinak) / Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30 hod. / Rezervace: není nutná / Facebook: Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi v Národní galerii.

Otevřené výtvarné herny pro rodiče a děti od 1,5 do 5 let
Zveme vás do výtvarné herny, kde můžete společně se svými dětmi tvořit, hrát si a inspirovat se výtvarnými díly z výstavy Umělci a proroci.

V kupce sena
23. 9. od 15.30 do 16.45 hod., poslední vstup v 16.15 hod.
24. 9. od 10.15 do 11.30 hod., poslední vstup v 11.00 hod.
24. 9. od 15.30 do 16.45 hod., poslední vstup v 16.15 hod.

Boj se Beuys
14. 10. od 15.30 do 16.45 hod., poslední vstup v 16.15 hod.
15. 10. od 10.15 do 11.30 hod., poslední vstup v 11.00 hod.
15. 10. od 15.30 do 16.45 hod., poslední vstup v 16.15 hod.

Cena: 60 Kč / 1 osoba starší 1,5 roku (v ceně je zahrnuto vstupné,
odborné vedení a výtvarný materiál) / Rezervace: není nutná / Facebook: Otevřená výtvarná herna.

Studio
Prostor ve výstavě pro odpočinek, studium a vlastní tvorbu dospělých i dětí. Co činí proroka prorokem? Jakou roli mají pro společnost vize a utopie? Lze změnit svět uměním? Sdílejte své myšlenky a nápady, rozviřte svoji představivost.

Vzdělávací programy pro školy
Nabízíme komentované prohlídky nebo prohlídky s výtvarnými etudami na míru. Informujte se o tématech, termínech a ceně.
Rezervace: dva týdny předem

Programy pro pedagogy

Komentované prohlídky
Seznámíme vás s výstavou Umělci a proroci. Kdo byli oni proroci? Jak ovlivnili F. Kupku, E. Schieleho, F. Hundertwassera nebo například J. Beuyse? Kromě komentované prohlídky výstavy vám nabídneme také podněty k jejímu zprostředkování vašim žákům a studentům.
27. 8. v 15.00 hod.
22. 9. v 16.30 hod.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60–90 min. / Rezervace nutná

Studijní materiály nejen pro pedagogy
Uvažujete-li o návštěvě výstavy se svou třídou, využijte k přípravě Studijní materiály. Představí vám výstavu Umělci a proroci a aktivity, které lze realizovat přímo na výstavě či před nebo po její návštěvě ve třídě. Studijní materiály budou k dispozici ke stáhnutí zdarma od 27. 8. 2015 na: http://www.ngprague.cz/studijni-materialy-1

Komentované prohlídky na objednávku
Chcete si prohlédnout výstavu s výkladem lektora se svými přáteli? Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku. Možné také v cizích jazycích (anglicky, francouzsky, německy). Informujte se o volných termínech na níže uvedených kontaktech.

Cena: základní v češtině 600 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob); cizojazyčný výklad 1500 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob) + vstupné na výstavu /
Rezervace: dva týdny předem

Pražské kulturní události rozšiřující téma výstavy

Hudba a film
12. 10. a 13. 10. Španělská synagoga (Vězeňská 1, Praha 1)
CINEGOGA | kinokoncert experimentální němé filmy s živou hudbou ve světových premiérách

Divadlo
říjen Studio Hrdinů (Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
Církev – Zahořklý Céline v Církvi tepe meziválečnou společnost. Tematicky se dá hra rozdělit do čtyř částí: kolonialismus, kapitalismus, antisemitismus a socialismus.

Současný tanec
říjen 2015 PONEC — divadlo pro tanec (Husitská 24a/899, Praha 3)
KOREKCE – Co je nesvoboda víme, ale víme, co je to svoboda?
Jak v ní najít klid?

Sledujte webové stránky Národní galerie v Praze, doprovodný program bude upřesňován a rozšiřován. Informace a rezervace e-mail vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003, Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění NG v Praze. Změna programu vyhrazena.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Umělci a proroci.