Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Jetela: X – Hyde Star Ancient Rhymes

28. 11.-30. 12. / Galerie 1 / Malba

Do 30. 12. 2023 je v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, zdarma přístupná velmi zajímavá a silná výstava obrazů známého malíře Tomáše Jetely: X – Hyde Star Ancient Rhymes. Otevřeno je: Od úterý do pátku od 10 do 12 a dále od 13 do 18 a v sobotu od 10 do 14 hodin. V neděli, pondělí a o svátcích je galerie zavřená.

Autorova tvorba je zaměřena především na figuru. Výraz tváře, případně gesta rukou, jsou alfou a omegou jeho malířského zájmu. Jeho charakteristická – ostrá, přesná a rychlá kresba jsou hlavním rozpoznávacím prvkem jeho malířského rukopisu.

Český malíř Tomáš Jetela (narozen 1. ledna 1986) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér malířství u prof. Michaela Rittsteina, ateliér grafiky u Jiřího Lindovského). V roce 2008 byl na studijním pobytu na Universidad Complutense de Madrid ve Španělsku. V roce 2008 získal ocenění Arte emocion a v roce 2013 se stal vítězem Ceny kritiky za mladou malbu. Vystavuje v ČR i v zahraničí, například v Londýně, Miami, Budapešti, na konci loňského roku v Paříži a příští rok se bude jeho dílo dražit v mezinárodní online aukci pro světově známou a uznávanou nadaci The Laurel Foundation.

Ke své inspiraci ohledně tématu výstavy X-Hyde Star Anciet Rhymes Tomáš říká:
„Rozštěpené kousky v nás, dvě i více osobností obývající společný prostor, tahle idea okupuje umění po staletí. V literatuře ji můžeme najít např. v díle Dr. Jekyll a Pan Hyde. Vidíme ji v mytologii, v postavě Boha Januse. Objevuje se i v pop-kultuře v komiksu Hulk. Příkladů je spousta. Musím ale podotknout, že zde mluvíme o jednom úhlu pohledu, o jedné významové rovině, sice zásadní, ale ne jediné a nejspíš ne i nejdůležitější.“
Výstava nabízí určité „pole“ interpretačních možností. Projevuje se konfigurací podnětů vyznačujících se substanciální neurčitostí, které vedou vnímatele k tomu, aby dílo „četl“ pokaždé jiným způsobem. Nalézá se zde „záhadná konstelace“ prvků (ať už v obrazech, mezi obrazy, obrazy a světem atd.), jež mohou vstupovat do roztodivných vzájemných vztahů. V tomto smyslu mají vystavené obrazy blízko k manýrysmu (alegorie, enigmatičnost, náznaky atd.), konkrétněji některé z nich přímo čerpají z díla Giuseppa Arcimbolda.
„Přítomnost Giuseppa Arcimbolda v mých plátnech jsem si uvědomil až zpětně, tzn. že nejdříve vznikly obrazy, a pak až uvědomění, že nejspíše podvědomě na mě působila jeho „energie“, jež zanechal v minulosti v Praze. A cítím ještě jedno spojení s manýrismem, v obou případech jde o přechodové období, neuchopitelné a nezakotvené ve své době, jak v rovině historické, tak ve vývoji vlastní tvorby. Než se rozepíšu o výše zmiňovaném tématu, chci poukázat na řetězec experimentů, které se snaží vnést do díla „pohyb“, což není nic nového, snahu o zobrazení pohybu provází celý vývoj výtvarného umění, vytušíme jej už z jeskyních maleb nebo u Niké Samothrácké, můžeme na tuto snahu narazit u opakující se téže figury či zachycení „vnitřního pohybu“ u Tintoretta a impresionistů, avšak moje práce odkazuje přímo na dynamické rozšíření futuristických forem a kubistický rozklad…“vysvětluje Jetela.

V otázce rozdvojené osobnosti (či mnohonásobné osobnosti) se odkrývají průniky do cizích myšlenek a obnažuje se originalita chladných dedukcí a nezkrotných představ. Poskvrnění všetečného “já” se pro lidská pravidla stává hříchem.
Člověk věří ve výlučnost své separace, v jedinečnost svého bytí, prezentuje se jako plíce, která zapomněla na svoji sestru. Jako žaludek krávy popírající existenci svých bratrů. Hrajeme hru na jednoho člověka a prostá pravda naší schizofrenické skutečnosti nás děsí. Stojíme čelem v koutě a tušení dalších stínů za námi se snažíme ignorovat. Vypudit a potlačit možnost, že je nás víc, se stává naší prioritou.
Respektujeme pravidla a nesneseme chaos, který nás obdarovává genialitou. Zapalujeme příběhy z nesčetných mozkových aktivit roztěkaných romanopisců. V jednom celku dojde ke sváru mezi prezentací sebe a potlačenými kousky tvého “já”.
Čím více nás je, čím více protikladů vlastníme, tím častěji jsme schopni nahlédnout nad mraky a tančit v záři hvězd. V záhonech duše bloudí všetečná sebranka vzácných choleriků, uzavírají dohodu s mozkem a podmaňují si pro sebe ty vzorce chování, které se všeobecně potlačují. Falešný pocit osobitosti tvoří normalitu a nevinné oči hlupáka ukazují na bludy o jednom vypravěči.
„Poukazuji na vícesložkového člověka. Díky mnohosti svých démonů se propadá do propasti nikdy nekončící metastáze myšlenek. Tato odrůda si uvědomuje svůj status a objevuje, že na myšlení není sama. Vím, že nás myslí víc, tedy koexistujeme.
Být částí celku a slyšet zpěv ostatních druhů. Jejich našeptávání je třeba pozorně naslouchat, i když přirozenost nám velí jej ztlumit. Nevidomé „já“ se snaží dát řád a harmonii rozlehlé poušti.
Kdo vidí linku a ne síť, budí se chudší o nesčetná dobrodružství. Málokdo se nechá vábit sirénami do nebezpečných výšin, odkopává vidinu na svůj “styl” s vědomím toho, že omezenost “stylu” je pro druhé vrcholem jedinečnosti. Čím více vlastníš postav, tím více obzorů originality objevíš. Objasní se věci nevídané a pak přichází výsměch omezenosti tomu takříkajíc jedinečnému výrazu, za který jsou ti slabomyslní ceněni.“říká Tomáš.

Potoky pradávných archetypů v našich zákoutích nechápou zločiny páchané na sobě samotných. V reji kontroverzních interakcí se otázky překřikují a odpovědi nepřicházejí. Chaos tisíce žhnoucích obsesí splašených pánů a sluhů v jediné hlavě. Vidíš odrazy zubů hyen v hlubinách, kam nechceš posvítit. Odmítáš pohlédnout na tento dav, který se dere na povrch, žiješ v iluzi existence svého jedinečného “já”. Přelud sebe vydáváš za sebe sama.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Jetela: X – Hyde Star Ancient Rhymes