Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Peter Oriešek – Kryštof Hošek: Sóma Séma

20. 10.-30. 5. / Museum Kampa / Malba

Do 30.5.2021 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná v konírně, na nádvoří a na terase velmi zajímavá výstava Peter Oriešek – Kryštof Hošek: Sóma Séma.

Museum Kampa připravilo ne zcela obvyklou dvojvýstavu výrazných sochařských individualit, které od sebe dělí celá generace. Mladší z obou vystavujících autorů, Kryštof Hošek, byl během své dosavadní tvůrčí kariéry s Orieškovou tvorbou v úzkém vztahu, zejména díky dlouholetým rodinným vazbám, a v řadě Hoškových realizací toto propojení můžeme rozpoznat.

Expozice sochaře Petera Orieška v konírně Musea Kampa veřejnosti prezentuje autorovu uměleckou pozůstalost, která je v této podobě vystavena poprvé a je proto svým způsobem pro mnohé diváky objevná. Peter Oriešek byl dlouhá léta opomíjen, v období tzv. normalizace tvořil mimo oficiální proudy, ale výrazněji se nezapojil ani do akcí neoficiální či disidentské scény. To je příčinou toho, že jeho tvorba není dostatečně známá, i když patří k tomu nejoriginálnějšímu, co zde v daném období vzniklo.

Soubor komorních voskových modelů vystavených v Museu Kampa tvoří unikátní průřez jeho celoživotní tvorbou. V kontextu evropského figurálního sochařství jsou zcela ojedinělým souborem rovněž větší plastiky s epoxidovými vnitřními průhledy z přelomu šedesátých a sedmdesátých let a to nejen z hlediska technologie, s níž Peter Oriešek přichází v tehdejší době jako jeden z prvních.  

Závěrečná část expozice připomíná také první výstavu Petra Orieška z roku 1969 v pražském Mánesu, kterou vstoupil na českou výtvarnou scénu, a která měla zásadní význam pro směřování následné autorovy tvorby.

Z děl Kryštofa Hoška je třeba vyzdvihnout sochy Victory, Lajk a Revolution Evolution, jejichž vystavení v současné době, kdy jsou muzea a kulturní instituce nuceně uzavřená, mění jejich původní sdělení a vede k ještě hlubší, aktuálnější výpovědi. Monumentální gesta v podobě kostry lidské ruky  (Lajk, Victory) dostávají v kontextu aktuální pandemické situace další rozměr a dávají podnět k zamyšlení nad současným světem.

Sochy Kryštofa Hoška promlouvají k lidem navenek, expozice Petera Orieška se dotýká úzkosti, duše člověka. Oba autoři pracují primárně s figurou či s jejími fragmenty, východiskem většiny jejich děl je hyperrealistický tvůrčí přístup. Významná v tvorbě obou autorů je silná obsahová složka, tedy plastika pojatá jako artefakt, skrze nějž je možné vyprávět příběhy nebo ukázat jasný postoj. A možná ještě jedna společná věc provázela a provází oba autory – náleží mezi tvůrce, jejichž práce vyvolává rozporuplné postoje a emoce, od absolutního přijetí až po odmítavé reakce.

Malíř a sochař Peter Oriešek (1941–2015) patřil k fenomenálním sochařům, od poloviny šedesátých let spoluurčoval podobu figurace v Československu a v České republice. Velmi brzy nalezl vlastní tvarosloví, kombinující prvky surrealismu, pop-artu, nové figurace či hyperrealismu, vystavěné i na vypjaté expresivnosti se silným existenciálním podtextem. Výstava v prostoru Konírny zprostředkuje dosud neznámé práce z ateliéru, především voskové modely, které ukazují fascinující Orieškův svět plný neskutečných, zvláštních, hybridních bytostí, krutosti, násilí, vášní, lásky… tedy všeho, co tvoří i skutečný lidský svět. Několik kreseb uvádí Orieška i jako znamenitého kreslíře schopného pozoruhodné obrazové zkratky.

 Sochař Kryštof Hošek (*1984) prezentuje výběr z aktuální tvorby na nádvoří a na náplavce muzea. Zmiňovali jsme obdobná východiska s Orieškem – k surrealismu, pop-artu a osobní mytologii můžeme přidat hlavně silný akcent k současnému politickému nebo společenskému dění. Jeho práce, například Národ sobě (2013), Poserství míru (2014), portét Václava Havla (2016) či v Museu Kampa vystavená Victory (2019) vedou diváka k novému promýšlení už ustálených symbolů a jejich významů.    

Kurátor: Ivan NeumannFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Peter Oriešek – Kryštof Hošek: Sóma Séma