Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Pavel Mutinský: 40 let malířské tvorby

11. 8.-23. 8. / Nová síň / Malba

Do 23.8.2015 bude v galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná výstava Pavel Mutinský: 40 let malířské tvorby.

Text Vladimíra Procházky k výstavě:

Pavel Mutinský (1957) je umělec, který se po léta velmi intenzivně věnoval malbě, užité i volné grafice, designu, fotografii a kdysi i filmování pro propagační účely a pro dobovou dokumentaci, především ve smyslu didaktickém a na poli cestovního ruchu.
Malířská tvorba byla autorem pojímána jako volná a nezávislá činnost, kterou autor stvrzoval sám sebe, kdy mohl realizovat své výtvarné představy a utvářet svoji vlastní uměleckou identitu. Volná malířská tvorba toto dovolovala a nesvazovala umělce tak, jako tvůrčí práce na poli užité tvorby. Umožňovala mu, aby se odpoutal od závazně určených témat do sfér volné invence a tvůrčí svobody. Člověk je bytost většinou plná představ a předsevzetí, tužeb a ideálů, ale jejich realizace je závislá na vnějších okolnostech, je determinována celou řadou sociálních vazeb a ohledů. Člověk proto hledá způsoby, jak sám sebe prezentovat, jak se prosadit a zohlednit před vnějším světem svoji osobnost. Malba tohoto umělce vychází z možností a situací, v níž se právě nacházel, nestaví se však ke skutečnosti jen ryze z pragmatického uvažování, ale z hlediska své senzibility, vlastních představ
a poznatků. Proto témata, která vymezují jeho malířskou tvorbu, se opírají o autorův vztah k reálné skutečnosti, ale jejich provedení a vnější forma je postavena na síle autentických zážitků, většinou ve spojení s vnější situací a pod vlivem vnějších okolností. Bilancovat svoji čtyřicetiletou tvůrčí cestu ve spojení s malbou není pro tohoto autora snadné, je si totiž vědom toho, že nestačí instalaci této retrospektivní výstavy zasadit jen do čistě chronologického rámce, ale představit ji i jako vědomě systémovou a vnitřně autentickou tvůrčí cestu.
Městské prostředí důvěrně zná, protože v něm většinu svého života strávil, přičemž si autor uvědomuje jeho přednosti i nedostatky. Jeho malba městského prostředí je většinou pojímána z hlediska sociální zátěže a jejího působení na člověka. Je postavena na členění barevné struktury obrazu, na krycí síle barvy, přičemž využívá i jemně strukturované vrstvy barvy, mnohdy jen s nepatrným barevným odsazením a v některých případech je doplněna jemnou kresebnou popisností, to aby autor dosáhl expresivnějšího účinku svého malířského projevu, více tak zapůsobil na divákovu citlivost a zvýšil tím emoční účinek své malby. Tento postup využívá umělec v podstatě obecně a bez ohledu na to do kterého tematickému okruhu jeho tvorby takové dílo spadá. Jeho obrazy potom působí na diváka naléhavostí svého sdělení, i když si přitom zachovávají i určitou dávku poetična. I krása
může být naplněna v takových souvislostech určitou jedovatostí, aby mohla působit na diváka jako výstraha.
V orientálních tématech malby Pavla Mutinského vstupuje zobrazená architektura do našeho vědomí jako přízrak z faty morgany. Umělec ji předvádí tak, aby vynikla, aby si vnímavý pozorovatel myslel, že je vystavena jeho zraku jen na chvíli, že jde jen o jakoby zázrakem poodhalené tajemství čí dokonce zázrak sám a vysněný přelud, který se vzápětí zahalí do barev okolí, unikne našemu zraku kamsi do pozadí za úroveň horizontu. Arabský svět orientu je naplněn kontroverzním děním v rytmu každodennosti, zahalen stále mnohým tajemstvím, kdy dýchá něho atmosféra tušených záhad na pozadí postav mužů a zahalených žen, přičemž právě architektura orientu je tím, co je v tomto islámském světě jednoznačné a troufalé, stejně jako nezahalená ženská tvář.
Figurální tvorba Pavla Mutinského je zaměřena především na ženské akty výrazně expresivně ztvárněné a existencionálně zatížené, barvy které přitom autor volí jsou založeny na potlačovaném kontrastu studené a teplé barvy (např. ultramarín a purpura nebo červená a černá apod.). Okolí aktu tvoří rámec neurčitého a nejasného prostoru barevně odpovídajícímu barvě těla na obraze, a to se pak stává pevnou a jednoznačně definovanou součástí takto barevně vymezeného prostředí. Existence člověka v tomto světě je nejednoznačná a mnohdy rozporuplná, protože člověk se v tomto světě definuje jako bytost vybavená rozumem se schopností abstraktně myslet a virtuálně uvažovat, a proto se nemusí vždy existencionálně ztotožňovat s tím, co nám tento svět nabízí a poskytuje, a to včetně světa již poznamenaného lidskou činností a lidským konáním.
Pavel Mutinský – čtyřicet let malířské tvorby
Parafráze známých děl a známých autorů jsou ukázkami lidského tvůrčího konání v kontextu umění a malířské tvorby. Autor je nově zpracovává a posouvá časoprostorově jinam. Ukazuje možné varianty vzniklé na základě původní předlohy. Z výtvarného hlediska je podrobuje analýze a snaží se akcentovat to, co jejich tvůrce v nich jen naznačil a předestřel. Jakoby stíral nános dobového prachu, který se na nich usadil a zakryl všechno, co je v nich utajené a nepřístupné. I když jde jen o tvůrčí improvizaci a v jistém smyslu snad i o hru, autor parafrází kupodivu své předlohy obdivuje, nepřímo jim vyslovuje uznání, a to všechno s pokorou a vnitřní účastí. Jeho přístup k nim je naplněn odpovědností a svědomitostí, a je v tom i cosi poučného. To se projevuje na těchto parafrázích zcela jednoznačně. Stojí je za to prohlížet a obdivovat se jim, protože mají v sobě i memento mori, že existence člověka je
pomíjivá, věčné je jen to, co člověk po sobě zanechá. A platí to nejen o umění!

Jsem rád, že jsem se s tvorbou Pavla Mutinského mohl důvěrně seznámit a vidět v uceleném a harmonizovaném souboru. Věřte, že to stálo za to.

Vladimír Procházka, 2015

http://www.pavelmutinsky.cz/index-2.htmlFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Pavel Mutinský: 40 let malířské tvorby