Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Milan Křenek: Paralelní cestou

30. 6.-2. 8. / Chodovská tvrz / Malba

Do 2.8.2015 bude v malé galerii Chodovské tvrze, Ledvinova 9, Praha 11 (dříve Praha 4), přístupná výstava obrazů Milana Křenka: Paralelní cestou.

Výstavu pořádá umělecká agentura Art-Am a Chodovská tvrz.

Milan Křenek
* 31. 7. 1946 v Praze

Text Dr. Františka Maliny o tvorbě a životě Milana Křenka:

Až melancholické obrazy plné čistých a kontrastně uplatňovaných barev a výrazných obrysů, nevšední barevné cítění a smysl pro jasný a úsečný tvar. To je  MILAN KŘENEK – malíř.

Malíř, který se cílevědomě obrací k hodnotám klasické moderny: kubismu, impresionismu, expresionismu, fauvismu a k symbolismu. To vše ovšem nedělá jeho tvorbu výjimečnou – vždyť tak postupovali, postupují a budou postupovat mnozí. Pozoruhodné na ní je to, jakým způsobem tak činí: s jakou přesvědčivostí dokáže zmíněné hodnoty malířsky proměnit, propojit do nových rovin a vtisknout jim aktuální náboj. Vše s cílem, aby se obraz stal pro diváka zdrojem potěšení z harmonie a krásy a prostředkem sloužícím k nahlédnutí za oponu každodennosti.

U impresionistů se náš malíř inspiruje především optickým účinkem barev.  S fauvisty se shoduje na tom, jak s nimi pracovat ve vztahu k liniím a jak zacházet s výtvarnou zkratkou. S kubismem ho pak spojuje důraz na tvar a rozpohybování ploch. Jako každý umělec ovšem nejen přijímá, ale především rozdává. Přes tato východiska zůstává Milan Křenek vždy cele svůj. Jeho výtvarný rukopis, který po technické stránce léty vyzrál, je plně svébytný a našel si své obdivovatele. Vychází s pečlivého vyvažování optických účinků barev a kontrastu úsečných přímek a plavných křivek. Barva, byť lehce tlumené, jsou přesto intenzivní, co do svého vyznění a dávají vyniknout pevným tvarům. Ty zase rytmizují plochu obrazu, vnášejí do nich pohyb a kázeň. V malířově podání jsou tak barvy a tvary zcela rovnocennými komponenty, a vytvářejí – pro Milana Křenka tak typický – harmonicky sladěný dvojzvuk. Ten je převážně podávaný v geometrizované stavbě. Někdy pak uvolněně, expresivně. Konečný výsledek je pak umocňován častou transpozicí motivu do symbolizující polohy.

Milan Křenek je především krajinář. Jako krajinář pracuje s principem kontrastu. Vezměme si například jeho krajiny s domy, kde využívá protiklad přímek, hranatých tvarů a barevných odstínů s dynamikou křivek a oblých tvarů stromů či vodních ploch. Jde tak daleko, že viděné zjednodušuje tak, aby se co nejvíce podřídilo kontrastním účinkům základních geometrických útvarů: třeba válce, krychle či kužele. A je tu samozřejmě protiklad čistých základních barev. Pracuje se sobě vlastní samozřejmostí s protiklady čistých základních barev a s protiklady linií a tvarů tak, aby v ploše obrazu souzněly. Malířovi totiž nejde o konflikt, o stupňování a agresivitu vyznění, ale o dosažení harmonie. Nicméně realita, byť silně redukována a stylizována, zůstává stále přítomna.

A pak je tu jeho abstraktní tvorba. Ta je pro Milana Křenka polem, kde se malířsky uvolňuje – osvobozuje ho totiž od všeho, co ho v práci spoutává – tedy především od předmětu. Je mu blízká svou vitalitou, nečekanými souvislostmi, autonomními zákonitostmi. Ovšem autor ví, že toto osvobození nemůže pokračovat do nekonečna, že má nutně své hranice, a proto mu abstraktní malba slouží, obrazně řečeno, k nabrání nových sil, aby se mohl znovu vrátit k námětu a uchopit ho na jiné, hlubší úrovni. A nutno podotknout, že náměty jsou často netrpělivé a nechtějí čekat, a tak se mu někdy do abstraktně pojatého obrazu pokradmu protlačí. Tento souběh je pak pro autora v posledních letech stále typičtější. A je tu ještě jedna důležitá rovina: abstrakce je pro Milana Křenka v neposlední řadě hrou, do které zapojuje i diváka, aby se zúčastnil na tvůrčím procesu a dotvářel obraz podle svého.

Milan Křenek je mužem více tvůrčích profesí: pedagogem, designérem, konstruktérem, a z lásky i průvodcem po památkách České republiky a Německa –  to jsou ovšem další praménky, které napájejí jeho precizní a pevný výtvarný rukopis, kladoucí důraz na konstrukci díla. Jde o rukopis ustálený co do směřování, ale proměnlivý co do jednotlivých výtvarných a obsahových aspektů. A podotýkám, že o rukopis úspěšný. O tom ostatně svědčí ohlas více než pěti desítek samostatných výstav a stálý divácký zájem.                                                     Dr. František Malina

www.malirkrenek.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Milan Křenek: Paralelní cestou