Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Michal Rapant – V barvách

18. 8.-12. 11. / Dům Radost / Malba

Do 12. 11. 2021 bude v Café radost v Domě Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, přístupná velmi zajímavá a energická výstava obrazů Michala Rapanta – V barvách.

Text Báry Alex Kašparové k výstavě:

Malba od doby svého vzniku prošla značným vývojem, ale nikoli tak radikálním, aby se vyčerpala ve své podstatě. Naopak nadčasovost potvrzuje právě tím, že je stále živá a schopná se adaptovat do jakéhokoliv období. Zanechávání zpráv – obrazových stop – na ploše, je srozumitelným kódem, jehož hlubší poznání odkrývá i další vrstvy nejen kulturního kontextu, do kterého spadá. Odkrývat lze univerzální sdělení, ale i subtilní osobní vzkazy. Takové propojení je erupcí esenciálního a subjektivního, jehož průsečík pak cizeluje do formy individuální autorský přístup. Tvorba Michala Rapanta (* 1986) tímto arci průsečíkem prochází. Jednoznačná čitelnost jeho témat v první vrstvě, jež nechává diváka rozeznat portrét nebo zátiší, vtahuje k bližšímu působení a propojuje právě onu nadčasovost s tradičním základem a vnitřním řádem. Zachycením esenciálního obsahu ve vyprofilovaném autorském rukopisu s jevem, jež by mohl nést označení psychologická exprese, vytváří Michal Rapant v prvním čtení neobvyklá a přitažlivá díla. Jejich atrakce je založena na kontrastu přímého a tvrdě expresivního s prolnutím subtilního a jemného. Takové propojení dvou od sebe vzdálených částí je prohloubeno univerzálními tématy, jež autor vybírá nikoli programově, ale abstrahuje je z organického plynutí svého života. Do doby profilované digitálními vztahy, kde absentují vztahy esenciální, univerzální i emocionální, do doby sterilně fikční a matoucí, navrací tvorba Michala Rapanta pilíř základních hodnot v aktuálním autorském jazyce. Taková škála obsažená v uměleckém vyjádření položená na univerzálním obsahu a subjektivní formě ústí v tvorbu, jejíž magnetismus nelze popřít. Rapantovy malby skýtají subtilní autorská sdělení, osobní příběhy v expresivně psychologickém podání. Rapant programově nearchivuje, ale stává se průtokovým nástrojem autenticky žitého. To je schopen univerzálně zaznamenat a přesto si ponechat naprosto nezpochybnitelný autorský vklad. Ten v sobě nese hloubku historie média malby, kdy potvrzuje jeho nadčasovost a umožňuje poznávat novou možnost jeho podoby. Michal Rapant pracuje v široké škále formátů, které volí intuitivně. Intuice je i značně obsažená ve volbě barev, která determinuje zpodobnění volených témat. Nepracuje štětci, barvu nanáší prsty nebo špachtlí. Potřeba co nejbližšího kontaktu s plátnem značí bytostnou nutnost uchovat tematizované bezprostředně. Rapant není umělcem konstruktů a konceptů. Portrétované osoby zobrazují konkrétní lidi, které prostupují malířovým životem a přesto oslovují v univerzální platnosti kontrastované s autorským výrazem. Psychologická exprese v jeho díle diváka zneklidňuje. Vtahuje do příběhů, jež rozehrává i název obrazu, který je další vrstvou Rapantova díla. Název není pouhým katalogovým zařazením, je svébytnou částí, která rozšiřuje obrazovou zprávu o textovou mapu. Skrze působení všech těchto aspektů vytváří z plošného média malby přítomný mnohavrstevnatý vjem přesahující jeho hranice. Žádné sterilní tendence a dobové konstrukty, ale organické splynutí mnoha tvůrčích principů s nadčasovou platností. V tom je tvorba Michala Rapanta svébytná.
text: Bára Alex Kašparová
 
Michal Rapant je asbsolventem Akademie výtvarných umění v Praze z roku 2018 (ateliér Vladimíra Skrepla). Jeho obrazy bylo možné vidět na výstavě Možnosti dialogu v Národní galerii v Praze (Salmovský palác, 2019) nebo na právě probíhající výstavě Vanitas v Centru současného umění DOX v Praze (kurátor Otto M. Urban).


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Michal Rapant – V barvách