Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Lasse Wandschneider: Pozoruhodné pohledy na parkovou krajinu

21. 4.-15. 5. / Goethe Institut / Ilustrace

Do 15. 5. 2015 bude v Goethe Insitutu, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Lasse Wandschneidera: Pozoruhodné pohledy na parkovou krajinu

V rámci mezinárodního projektu de.sign představujeme mladého berlínského ilustrátora Lasse Wandschneidera. Jeho díla jsou zároveň prostá i působivá, naivní a hlubokomyslná. Wandscheider kombinuje ruční kresbu s tisky, což dále zpracovává počítačovými programy.

Jako první se v rámci cyklu de.sign letos před­staví mladý německý ilu­strá­tor Lasse Wand­schne­i­der, jehož práce vyni­kají jed­no­du­chostí a expre­si­vi­tou. Jeho kresby a ilu­strace jsou velmi naivní a záro­veň neu­vě­ři­telně chytré. Lasse kom­bi­nuje jak kla­sické ruční tech­niky a tisk s mož­nostmi počí­ta­čo­vých aplikací.

Lasse Wand­schne­i­der navrhl a sám vydal něko­lik autor­ských knih. Mezi ty nej­lepší patří síto­tis­kem tiš­těná pub­li­kace Allem Ans­chein, která popi­suje pří­běh obje­vo­vání se a mizení.

Kurátorkou projektu de.sign je Ludmila Favardin (edition lidu).

http://www.lassewandschneider.de/

http://www.de-sign.info/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Lasse Wandschneider: Pozoruhodné pohledy na parkovou krajinu