Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Juanjo G. Oller: Toys and joys

5. 11.-30. 11. / Institut Cervantes Praha / Design

Do 30. 11. 2015 bude v Institutu Cervantes, Na Rybníčku 6, Praha 2, přístupná výstava španělského ilustrátora a grafického designéra Juanjo G. Ollera: Toys and joys.

Juanjo G. Oller je známý jako autor originálních obrázkových knih vyznačujících se výrazným grafickým pojetím. Díky jeho symbolickému přístupu se ze čtení stává hra, která stimuluje imaginaci. Jeho vskutku unikátní knihy, které lze číst různými způsoby, inspirovaly pohádky bratří Grimmů či básníci F. G. Lorca a G. Fuertes. Jeho práce byly nedávno publikovány v Little big books, ilustrovaných knížkách pro děti od nakladatelství Gestalten. V roce 2008 založil projekt Milimbo zaměřený na vydávání krásných knih pro děti; mezi ty nejúspěšnější patří Y recuerda (an original wordless version of Little red riding hood), La luna sabe a pescao nebo Popelka. Juanjo také propaguje „vizuální poezii“ prostřednictvím workshopů a instalací ve Španělsku, Itálii, Francii a v São Paulu.

Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. sto­letí, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je letos Lud­mila Favar­din z Edi­tion Lidu, která se zamě­řila na feno­mén sou­časné ilustrace.

Výstava byla zahájena autorovou přednáškou a prezentací.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Juanjo G. Oller: Toys and joys