Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jitka Svobodová: Venku a uvnitř

24. 11.-11. 3. / Museum Kampa /

Do 11.3.2018 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná zajímavá, krásná a subtilní výstava Jitky Svobodové: Venku a uvnitř.

Celoživotní tvorbu Jitky Svobodové by bylo možné charakterizovat několika pojmy – kresba, předmět, senzibilita, oproštěnost, koncentrovanost, čas… Autorka se od první poloviny sedmdesátých let věnuje se kresbě; skrze toto médium se v plošných i prostorových realizacích dotkla základních otázek souvisejících jak se samotným tvořením, tak s procesem poznání.

Na počátku každé kresby je soustředěné pozorování. A to jak toho nejmenšího detailu, tak i uvědomění si, které všechny vnější charakteristiky předmětu nebo jevu je možné pominout. Pro toto zkoumání Jitka Svobodová zvolila zdánlivě nejjednodušší motivy z okolního světa, nicméně kresby židlí či stolů nejsou kresbami skutečných židlí nebo stolů, nejsou přepisem reality. Jsou esencí předmětu, vznikly spojením jeho vnějšího a vnitřního jsoucna, odkazují k jejich podstatě.

Autorka pracuje v sériích či tematických řadách, v nichž se soustavně zamýšlí nad vztahem detailu a celku, prostorovostí a plošností předmětu, s jeho zjevováním se a mizením. Používá minimální výrazové prostředky, výsledné kresby působí zklidněně, úsporně, přestože samotné kresebné gesto má silnou vnitřní dynamiku. Variantní možností kresby jsou i prostorové realizace, tedy prostorová kresba – drátěné objekty akcentující vztah věci k okolnímu prostoru. Jitka Svobodová se nikdy nerozešla s přímou vazbou na téma; konkrétní předmět a obsah, jakkoli přeměněné, jsou stále přítomné.

Výstava posledních prací Jitky Svobodové v Museu Kampa shrnuje všechny důležité přístupy její dosavadní tvorby a ukazuje východiska směrem k té budoucí. Série Záclon vznikla dlouhodobým díváním se na pruhované záclony v pokoji jejího bytu, na to, jak reagují na světlo, na vítr, na své okolí. Další skupinu vystavených prací tvoří Stoly. Už před časem se autorka rozešla s klasickou perspektivou jako s omezující přítěží, základní tvar stolů je budovaný v ploše a vztahován k vlastnímu prostoru obrazu. Novým prvkem v její kreslířské tvorbě je prolnutí prostorových a plošných kreseb. Jednotlivé elementy v sérii Obydlí (2014) jsou tvořeny ohýbaným drátem. Drát neumožňuje lehkost rukou vedené tužkové linky, nicméně jeho hmotnost a jakási hrubost je další možná cesta za vyjádřením apriorní podstaty tvaru předmětu. Novou formu vstupu fyzického předmětu do prostoru kresby představují i nitě a špendlíky v Židli (2017).

Jitka Svobodová začínala jako malířka abstrahujících krajin a přírodních živlů. Po roce 1972 tuto cestu opustila a soustředila se hlavně na zobrazení předmětu. Přesto se velkým obloukem v posledních letech k přírodě vrací. Stromy (2015) i Stromy a mraky (2015) představují krásnou, jak tematickou, tak formální syntézu její práce.

Helena Musilová
Kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jitka Svobodová: Venku a uvnitř