Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslav Róna: Průzkumník

končí 16. června / Trafo Gallery / Trafačka / Malba

Do 16. 6. 2024 můžete v Trafo Gallery, v Hale 14 Holešovické tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, navštěvovat krásnou a rozsáhlou výstavu Jaroslava Róny: Průzkumník.

Průvodní text kurátorky Barbory Půtové:

Výstava Průzkumník reprezentuje převážně aktuální dílo malíře a sochaře Jaroslava Róny, které rozvíjí základní tvarosloví, motivy a tvůrčí koncepty jeho velmi dobře rozpoznatelného a charakteristického uměleckého výrazu a rukopisu. Název výstavy zdůrazňuje sondu, objevování a konečně také odhalení poslední tvorby, v níž se projevují vzájemné vnitřní spojitosti, aktualizace a přehodnocení vybraných tematických celků a oblastí. Umělecký projev Jaroslava Róny reflektuje dějiny a vývoj výtvarného umění, včetně autorit, malířů a sochařů, jimiž se inspiruje a nechává je na sebe působit. Zároveň za uplynulé tři dekády získal natolik suverénní výraz a postavení na uměleckém poli, že analogicky vstupuje do dialogu s vlastními díly, navazuje na témata otevřená v minulosti, vnímá je však z odlišné perspektivy, v jiném kontextu a v závislosti na dané zkušenosti a momentálním stavu. Na zastoupených obrazech v mnoha variacích Róna rozpracovává válečné konflikty a jejich důsledky, zpodobení ukřižovaného Krista, nové pojetí zátiší vanitas anebo odlišné představy, perspektivy a hodnoty západního a mimoevropského domorodého světa.

Expresivní výrazovostí a naturalismem Róna předává závazné poselství a společenskou kritiku, konstatuje palčivý stav a problémy společnosti a apeluje na závažnost a následky implicitního nebezpečí. Zdánlivě neslučitelné protiklady se v jeho díle doplňují a posilují – prvek hrozby a naléhavosti námětové a kompoziční výstavby vstupuje do kontrastu s poetikou barevného ztvárnění. K tomu používá ikonografický rejstřík vyzývající k zastavení anebo přímé reakci. V obrazech se objevuje nejstarší a nejbohatěji rozvinuté téma křesťanské ikonografie např. ukřižování Krista. Na smrt v podobě Krista na kříži následuje volné zpracování zátiší vanitas, jímž Róna upozorňuje nejenom na konečnou povahu života, vědomí smrti a zániku, ale i na úlohu a význam hodnot ve společnosti. Návrat k ideálu člověka je zakotven v postavě rytíře ve zbroji jako obrazu vzoru, který třímá v jedné ruce meč na znamení obrany a boje proti nepřátelské invazi, negativním nebo nežádoucím vlivům. Na Rónových plátnech slibují věrnost a oddanost rytíři řídící se kodexem rytířských ctností. Róna připomíná ztrátu společné perspektivy a židovsko-křesťanské víry i tradice. K erozi západního kulturního okruhu přispívají války, odlišnost kultur a náboženství, roztříštěnost a kolize zájmů. V původních hodnotách, tradicích a zvycích se nacházelo ukotvení, dědictví a poznání života našich předků.

Róna v posledních obrazech připomíná autentické materiální a duchovní projevy příslušníků mimoevropských domorodých etnických skupin. Motivuje ho deziluze vůči západní civilizaci a známému světu, který nahrazuje vize krajiny a města. Příklon k mýtům, fantasknímu a magickému světu je odezvou na strach, utrpení, beznaděj, nejistotu a nesvobodu. Není to krajina, na kterou jsme zvyklí. Je to prostor zaplněný nepředvídatelnými formami, krystalickými strukturami, průniky ploch, solitéry působícími jako samostatné plastiky a postavy, stroje nebo stavby. Podoba města je světem za hranicí, vyjádřením návratu k jádru lidství, sestupu v čase na počátek a obnovy řádu domova – známého řádu světa.

Barbora Půtová, kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslav Róna: Průzkumník