Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jaroslav Hovadík: Objekty 1963 – 2003

Do 3. 3. 2024 je v Galerii u Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Jaroslav Hovadík: Objekty 1963 – 2003.

Průvodní text kurátorky Ivy Mladičové:

Současnou výstavu Jaroslava Hovadíka v Galerii U Betlémské kaple tvoří výběr zaměřený na objekty a plastiky. I přes takové vymezení v pracích zřetelně vnímáme kvality asociační bohatosti, tvůrčí intenzity, materiálové pestrosti, výrazové pregnantnosti. Jako by velmi samozřejmě, neboť zákonitě, vyplývaly z autorovy výjimečné životní cesty: Fryšták u Zlína, Uherské Hradiště, Praha, Vídeň, kanadské Toronto, francouzský Bouchaud, německý Mühlheim, Tupadly u Mělníka, Litoměřice. Jaroslav Hovadík se ovšem paralelně věnoval i malbě, grafice, kolážím a monotypům, příležitostně i keramice. V reflexích jeho umělecké práce se opakovaně setkáváme s charakteristikami: projev „barokně vypjatý, lyrický“, „nesnadno uchopitelný“, „syntetický, vnitřně kompaktní“, z hlediska šíře výrazových prostředků „polyfonní“ – Ludvík Ševeček, jenž zdůrazňuje i autorovu „schopnost určité filozofické reflexe a kontemplace na metafyzická témata“. Z dalších výstižných komentářů připomeňme definici autorova tvůrčího procesu od Václava Renče jako „stálé, dynamicky souvislé ‚konfrontace‘ jeho osobního vědomí (i podvědomí) s jeho osobními, neodvozenými prožitky“, či odhadovaný popis uměleckého procesu od Vladimíra Franze: „dotýkání, jiskra, extáze, uvolnění, krocení, výbuch, destrukce, syntéza“.

I přes akcentaci prostorových a závěsných prací podává současná výstava zřetelnou výpověď o autorových hlavních tvůrčích principech. Téměř symbolicky v ní figuruje několik děl zastoupených na Hovadíkově první samostatné zlínské výstavě z roku 1965. V době jejich vytváření byl autor v blízkém uměleckém kontaktu s hlavními aktéry neveřejných Konfrontací, vymezujících na počátku šedesátých let jádro české strukturální abstrakce. Z materiálového pojetí i obsahových inspirací – Franz Kafka, Samuel Beckett, Ladislav Klíma – vnímáme silnou souvztažnost prací s dobovou tendencí, zaštiťující se vysoce ceněnou hodnotou autenticity. Expresivní textury, symbolické motivy a intenzivní asamblážová ohniska spoluvytvářejí objekty existenciálních obsahů. Princip asamblážové aditivnosti v pracích druhé poloviny 60. let nabývá na intenzitě, jež rezonuje s fenoménem francouzského nového realismu. Zdrojem formálních prvků se stává žitá realita a do uměleckého výrazu přináší široké spektrum materiálů, předmětů či jejich fragmentů – hudební nástroje, železné šrouby, dráty, izolované části nejrůznějších přístrojů se tak ocitají v kreativních konstelacích vytvořených převážně technikou svařování. Princip komponování těchto asamblážových objektů je následně použit i u figurálních forem – nabízejí asociace z širokého výrazového prostoru nové figurace: Alberto Giacometti, Karel Nepraš, Jan Koblasa, Věra Janoušková; v jejich základu vnímáme i inspirativní význam amerického pop artu, v konkrétních motivech můžeme spatřit ale i odkazy na díla Maxe Ernsta či Bohumila Kubišty. Malířská dispozice se v plastikách projevuje povrchovou barvou scelující samblážovou různorodost či expresivním gestem. Dynamický charakter jim dodávají prvky strojové hybnosti a expresivní ohniska kumulovaných prvků, často usazené v základu elementární formy. V 90. letech figurální formy získávají charakter idolů, odkazují k přímému a magickému výrazu výtvorů archaických kultur, – znovu zde zaznívá význam primární zkušenosti člověka. Z výběru děl v současné výstavě je patrné, že informelní expresivní textury se mohou ocitnout v bezprostředním sousedství velmi reálných předmětů, geometrické elementární formy v blízkosti přímé spontánnosti, sjednocující tvar či barva v přítomnosti asamblážové různorodosti.

Jaroslav Hovadík sám zdůrazňuje zásadní význam kořenů barokního cítění a francouzského moderního umění, a k podstatě vlastního malířského projevu vysvětluje: „Nejde mi o živelnost a expresi, ale o výraz, který lze stupňovat a který si se mnou dělá, co chce, jako bych přestal existovat.“ Právě existence může být tím hlavním tématem, nejen vlastní, prožívaná skrze opuštění původního kulturního prostoru, opakované budování nového bytí v emigraci a opětovný návrat do prostředí rodného, také ale existence plastik a objektů budovaná z přímé materiálové a předmětné danosti a z přímého autorova prožitku, opakovaně odkazujících k existenciálním obsahům formující doby, dále umocněným nejenom historickými událostmi konce šedesátých let. – Dílo jako neformální dynamický a naléhavý tvůrčí akt s nárokem na duchovní hloubku v bezprostředním kontaktu s existencí.

Iva MladičováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jaroslav Hovadík: Objekty 1963 – 2003