Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Jan Kanyza: Here and now

26. 9.-21. 10. / Galerie ART Praha / Malba

Do 21. 10. 2022 je v Galerii ART Praha, Staroměstské náměstí 20, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Jana Kanyzy: Here and now, pořádaná k autorovým 75. narozeninám.

Výstava s názvem HERE AND NOW prezentuje především díla z posledních 20ti let autorovy tvorby.

Kurátorský text PhDr. Ivana Neumana:

Vynořování možného

V mnoha dosud nespatřených podobách se v tvorbě Jana Kanyzy vynořují skryté rysy světa. Jan Kanyza se v ní stále cele spoléhá na tradiční medium malby, které je přes všechna dosavadní zlehčování stále znova schopné dotýkat se skutečnosti, povolávat dosud neviditelné do viditelného, vzrušovat lidskou mysl. Tuto cestu k otevření světa jako tajemné jednoty viditelného a neviditelného v níž je vzájemná hranice prostupná skýtá Janu Kanyzovi právě malba. Ta se napájí především inspiracemi krajinou. Krajinou jako viditelnou a hmatatelnou manifestací přírody, té mohutnosti, která vše tajemně tvoří, proniká a oživuje.

V Kanyzově malbě se zřetelně ozývá odkaz české krajinomalby která, obzvláště od druhé poloviny minulého století, opouštěla představu o krajině jako portrétovaném modelu viděném z pevného bodu. Takové nepřivlastňující, nezpředmětňující malířské pojímání krajiny-přírody má v českém moderním umění silnou pozici. V navázání na tuto tradici, kterou reprezentují n.př. taková jména jako Valter, John, Smutný, Hodonský, Ouhel a další, tak Kanyzovy krajiny nejsou portréty známých věcí hmotného světa. Jeho obrazy nečiní z uviděného, z krajiny, předmět určený k obdivování, možná i k utilitární manipulaci. Jsou spíše neklidnými zprávami o živém proudu proměn světa i lidské mysli.

Při silném napětí a vzrušení panujících v obrazech Jana Kanyzy je patrné velké uspokojení, radost z procesu malby, toho prastarého, tolikrát proklamativně opouštěného média. O rozkoši z malby, která se ocitá na hranici nevyslovitelného věděl již Johan Wolfgang Goethe.

Práce Jana Kanyzy s intenzitou barvy a jejími hmotami, vytváření dramatických struktur, nepochybně svědčí o živosti odkazu významných, silných proudů imaginativní malby a strukturální abstrakce v dějinách českého moderního umění. Ukazuje se, že pro Jana Kanyzu není podstatná definovaná představa o formové podobě výsledku, spíše soustředěně sleduje nejvnitřnější tenzi, která se rodí ze zcela osobního rozumění skutečnosti, do níž je postaven, z rozumění zázračnosti existence, tedy uvidění záblesku vy-vstávání světa.

Tvorba mu tak nikdy není naplněním předem hotového „projektu“. Dílo se završuje až samotným fyzickým aktem malby. Malířova mysl se naplňuje obrazy, které se jeho rukou prodírají k viditelnému.

PhDr, Ivan Neuman – kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Jan Kanyza: Here and now