Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ilja Bílek a Luba Bakičová: Bez lesku

22. 8.-9. 9. / Nová síň / Sklo

Do 9.9.2017 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava špičkových sklářských mistrů Ilji Bílka a Luby Bakičové: Bez lesku.

MgA. Luba Bakičová se narodila v Ilavě na Slovensku, absolvovala Střední průmyslovou školu sklářskou v Lednickém Rovném. V současné době studuje pátým rokem v atelieru Sklo na Fakultě umění a designu Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Její tvůrčí potenciál má široké rozpětí a zahrnuje rozměrné grafické práce a plastiky, jejichž aktivním činitelem bývá sklo.
Autorčina trojrozměrná díla mají rysy exaktního, objektivního experimentu. Prověřuje metodicky chování materiálů, jejich vlastností v extrémních situacích a jejich fyzikální proměny často na bázi destrukce, jsou předmětem její výtvarné činnosti. Jakýsi technologický scénář plánovaného děje, ve kterém je zakomponována i předpokládaná náhoda, je součástí jejího výtvarného uvažování. V posledních plastikách využívá žáruvzdorných materiálů, do jejichž spár a otvorů nechává skleněnou taveninu zatékat. Sklo přestává být reprodukčním materiálem a stává se v průběhu experimentu médiem, aktivně dotvářejícím autorčiny záměry.

Doc. ak.mal. Ilja Bílek, narozený v roce 1948 v severočeském Liberci, odmaturoval na Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě, kde se seznámil se zpracováním hutního skla.. Pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve Sklářském atelieru prof. Stanislava Libenského. Bezprostředně po absolutoriu se stal zaměstnancem n.p.Železnobrodské sklo, zabýval se designem hutního skla a realizacemi drobných plastik z taveného skla. Od roku 1996 vede atelier Sklo na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Od osmdesátých let minulého století řeší téma skleněné plastiky. Zabývá se její prostorovou skladebností, často využívá segmentů z taveného a plochého skla a ve svých kompozicích nezřídka vychází z konstrukčních principů, které jsou vlastní architektuře. Využívá technologie a postupy odvozené z různých odvětví průmyslu a v jeho způsobu výtvarného uvažování jsou zakotveny prvky industriálního myšlení.Účastní se výstav v Čechách a v zahraničí a často se prezentuje na společných výstavách se svými posluchači. Je zastoupen v uměleckých sbírkách doma i za hranicemi republiky.

Důvodem ke společné výstavě obou autorů je společné působení v témže atelieru jedné fakulty, vůle realizovat se tvůrčím způsobem a uplatňování skla ve svých výtvarných záměrech. Jsou i okolnosti, kterými se liší, oba vyrůstali v odlišném kulturně politickém prostředí, jsou příslušníky jiných generací, každý z nich si osvojil jiné výtvarné přístupy. Právě porovnání odlišných tvůrčích postupů a jejich uplatnění ve výtvarném artefaktu, je důvod objevovat je a současně nalézat body, v nichž se, napříč generacemi, potkávají.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ilja Bílek a Luba Bakičová: Bez lesku