Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Daniel Pitín: Inkorporace

2. 9.-3. 10. / Galerie Vyšehrad / Malba

Do 3. 10. 2021 bude v Galerii Vyšehrad, nad Libušinou lázní, Praha 2 – Vyšehrad (na ostrohu nad Vltavou kousek od Kostela sv. Petra a Pavla), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava obrazů Daniela Pitína: Inkorporace.

Daniel Pitín (nar. 1977 v Praze) – v l. 1994 – 2002 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Klasických malířských technik, Škola Zdeňka Berana; ateliér Konceptuálního umění, Škola Miloše Šejna). V r. 2002 obdržel Cenu rektora AVU za nejlepší diplomovou práci roku. V r. 2004 obdržel cenu Henkel Art Award (Wien) a v l. 2004-2005 realizoval umělecký pobyt v Kulturkontakt Austria ve Vídni. V r. 2006 byl v rámci celoevropské soutěže Sovereign European Art Prize mezi 30 finalisty (Londýn). Na Prague Biennale 3 v r. 2007 obdržel cenu Mattoni Prize. V r. 2009 obdržel za video Ztracený architekt první cenu v kategorii Jiné vize (filmový festival PAF, Olomouc). V r. 2010 byl na umělecké rezidenci HVCCA v Peakskill (USA). Pravidelně vystavuje, často v zahraničí, kde spolupracuje s Nicodim Gallery (Los Angeles, Bukurešť). V ČR je zastupován hunt kastner gallery. Naposledy jsme se mohli setkat s jeho díly např. na samostatných výstavách Papírová věž (2019, Galerie Rudolfinum, Praha) a A Race of Peeping Toms (2020, Nicodim Gallery, Los Angeles, CA, USA) nebo na kolektivních projektech Retina (2019, 8smička, Humpolec) a Vanitas (2021, DOX, Praha).

Text kurátora Petra Vaňouse k výstavě:

INKORPORACE

Daniel Pitín patří mezi nejvýraznější představitele současné mladší české malby, jejichž dílo je často vystavováno v zahraničí a dostává se tak přirozeně v oblasti vizuální kultury do kontextu globálního dění. Dlouhodobě se zabývá proměnami a aktualizací malířské iluze. V rámci statického média obrazu se zajímá o nové formy „popisnosti“ ve vztahu k pohyblivému obrazu a s ním spojenými narativními postupy. Právě transformace celého „vyprávěcího pole“, v němž se komprimují časové a prostorové plány a v němž se rozkládá či emancipuje jednoznačnost děje, je tím, co autora neustále fascinuje. Vztah statických výrazových prostředků k všudypřítomné zkušenosti s časovými médii a naopak. Oba směry jsou pro autora výzvou. V promýšlení obrazu tak autor zhodnocuje i svou přímou zkušenost s filmem a videem. 

Výstava v Galerii Vyšehrad nazvaná INKORPORACE představuje výběr nových prací převážně z posledního roku, tedy z období pandemie a dočasně pozměněných společenských podmínek. Vybrány byly menší formáty, aby vynikla podstata sledovaného problému. Tím je rozvíjení dekonstrukčních procesů, které rozkládají a nově skládají narativy figury a rámce, a to tak, že dochází k jejich vzájemným prostupům a deformacím. Děj se vymaňuje z jednoznačných čtecích úběžníků a stává se svébytným pohybem integrujícím do sebe vědomé i podprahové impulzy. Pitín používá věcnost na způsob architekta jako „materiál“ pro konstelaci přesvědčivé iluze, tak jako film, ale s tím rozdílem že jde vědomě za kulisy celého procesu a rozkrývá ho. Produkční a postprodukční práce u filmu výrazně přispívají k tomu, aby se stylizace scény stala transparentní, aby zmizely všechny stopy její aranžovanosti a lidské oko zachytilo pouze „dokonalý jev“ v kánonu jeho časoprostorové jednoty. Stačí však ocitnout se na chvíli mimo záběr kamery, aby se celá složitost sofistikovaně dotažené vizuální „nepravdy“ odhalila. Pitín zkoumá právě tento „balanc mezi iluzí a jejím neustále hrozícím pádem“ či „prozrazením“. Odhaluje konstrukční povahu filmové ale i tradiční obrazové iluze, aby podpořil otevřený proces oscilující mezi zvěcňováním a odhmotňováním. Uvolňuje tak iracionální pohyb prostupující neustále se měnící jevy a jejich předobrazy – odkazy na věcné stavy. Nic tu nesetrvává v klidu a na nic zdánlivě předmětného není spoleh. Obraz je líčen jako jedna proměnlivá, tekutá ontologická nejistota, v níž jsou lapeny a v níž bloudí lidské smysly, které se neustále pokoušejí o orientaci ve viděném.  

Situace kolapsu je krizí zvěcňování. Věci totiž pojmenovávají stavy a automaticky je překlápějí do jazyka reflexe. Když jsou však kontaminovány stavem permanentní transformace, je rozkládán i jazyk, který náhle není schopen je v jejich proměnlivosti popsat a tedy zachytit. Vše uniká do sféry uvolněných sdružených fenoménů, které zneklidňují či přímo iritují smyslovou pozornost diváka. Iritace je příčinou nakročené transformace, která jako by se zasekla a visela mezi předmětností a jazykem abstrakce. Právě toto přechodové „rozhraní“ referuje o proměně vnímání v době digitální kultury, která vytěsňuje formální svět abstrakce v prospěch dokonalé narativní iluze, a používá ho pouze jako skrytý konstrukční potenciál pro své vizuální „kouzlení“. Daniel Pitín upřednostňuje pro současný obraz postupy „iluzivního odkouzlení“, neboť jsou pro něj v době „křížení médií“ jednou z možností, jak se znovu dobrat mizející či ztracené identity, kterou nalézá v dosud spíše přehlížených lokalitách, meziprostorech a záhybech. Autor tím, že se prostřednictvím svých výrazových nástrojů dotýká určitého problému a snaží si ho přivlastnit, je tím samým problémem jako autor zcizován a ve své identitě rozpouštěn. Inkorporuje a je inkorporován. Pohybuje se uprostřed tvárných a destruktivních sil. Zasahuje do nich, aby znovu porozuměl smyslu jejich existence a neustálé přítomnosti. Aktualizuje roli malířské iluze v době, kdy je pro smysluplné pochopení světa nutné napodobovat spíše procesy, nežli věci, které se na podkladě výzkumů částicové fyziky samy proměňují v cosi nespolehlivého, co se samo stává iluzí.

Petr Vaňous         Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Daniel Pitín: Inkorporace