Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Velká výstava Mikuláš Medek: Nahý v trní (již skončeno)

Do 31.1.2021 bude ve Valdštejnské jízdárně, Valdštejnská 3, Praha 1, přístupná velká, krásná a rozsáhlá výstava Mikuláš Medek: Nahý v trní.

Retrospektiva nebývalých rozměrů je prezentována hned ve třech objektech NGP, jádro výstavy se nachází ve Valdštejnské jízdárně.

Retrospekce malíře Mikuláše Medka patří k nejrozsáhlejším samostatným výstavám autora druhé poloviny dvacátého století, jakou kdy Národní galerie uspořádala. Probíhá souběžně ve Valdštejnské jízdárně, v Klášteře sv. Anežky České a ve Veletržním paláci. Má to své důvody vyplývající z výjimečného charakteru autorovy osobnosti, jeho mimořádného tvůrčího rozpětí a vlivu, jenž měl na českou společnost, a ohlasu, který jeho předčasně uzavřené dílo stále vyvolává. Přestože se Medkovi již po roce 1989 věnovala zvýšená pozornost, v mnohém ohledu zůstává veřejnosti, zejména mladším generacím, stále neznámým autorem. Hloubkou uměleckého výrazu, šíří výtvarného záběru, schopností zobecnit proměnlivé pocity své doby se řadí – a dnes to můžeme z odstupu mnoha let tvrdit – po bok nejvýznamnějších malířů české výtvarné scény 20. století.

Výstava Mikuláše Medka přesahuje rozměr pouhé hodnotící retrospektivy. Je nejen rozšířena o mnoho dosud nevystavených prací, pocházejících z autorovy pozůstalosti, o filmy, jež dosud nebyly nikdy prezentované (Klikový hřídel), o absolventský film Jiřího Šebelky Podobenství, ve kterém účinkoval Medek jako herec. Do výstavy byly rovněž zahrnuty práce autorů, kteří jej ovlivnili a s jejichž tvorbou se vyrovnával, jako Toyen, Salvador Dalí a Karel Teige, či o práce generačních vrstevníků, s nimiž se přátelil a se kterými společně na přelomu 50. a 60. let vystavoval, jako Zbyněk Sekal, Josef Istler, Jan Koblasa, Robert Piesen či Vladimír Boudník. Připomenuti jsou i hudební skladatelé, kteří se s Medkem přátelili a složili i skladbu na motivy jeho obrazů (např. Ladislav Kupkovič a Rudolf Komorous).

Prostorové možnosti Národní galerie umožnily, aby se výstava konala současně ve třech objektech, jejichž ráz odpovídá prezentovaným dílům. Zatímco ve Valdštejnské jízdárně je představena v devíti tematických oddílech autonomní část Medkova malířského díla od jeho počátků až po vlastní závěr, v Klášteře sv. Anežky České budou vystavena díla se sakrální tematikou – Medkovy práce pro farnost v Jedovnicích (oltářní obrazy pro kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnicích, kapli Božského srdce Páně v Kotvrdovicích a čtrnáct zastavení křížové cesty pro kostel sv. Josefa v Senetářově). Ve Veletržním paláci jsou pak umístěny rozměrné realizace pro Československé aerolinie (obraz pro kancelář ČSA v Damašku, nástěnná panó pro odbavovací halu ČSA v Košicích a tranzitní restauraci v nové budově Letiště Václava Havla v Praze).

Medek je prostřednictvím celého výstavního projektu prezentován jako vůdčí osobnost, která si vždy našla své místo v několika generačních seskupeních, ať šlo o okruh Karla Teigeho, jehož po předčasné smrti v roce 1951 zastoupil Vratislav Effenberger, či později Františka Šmejkala a Věry Linhartové. Medek šel vlastní cestou, před svými vykladači či následovníky byl o mnoho kroků napřed, jeho postoj byl natolik silný i jedinečný, že dokázal odolat nejrůznějším uměleckým a společenským tlakům doby. Je příkladem naprostého uchování si umělecké svobody, nezávislé na okolnostech, za nichž vlastní práce vzniká.       

Koncepci projektu vytvořila pro NGP autorská dvojice Lenka Bydžovská a Karel Srp, kterým se podařilo postihnout Medkovu tvorbu v celé své šíři a poukázat na dosud opomíjené oblasti jeho zájmu. Díky úzké spolupráci s rodinou autora jsou na výstavě k vidění i méně známé kresby, fotografie a dokumenty z jeho pozůstalosti. Architektonického řešení výstavy se ujal Lukáš Machalický, pedagog pražské Akademie výtvarných umění, který jí vtiskl pojetí rozvíjející nové možnosti instalace. Grafické řešení a průvodce výstavou připravili Štěpán Malovec a Kristina Ambrozová, kteří dynamicky skloubili množství textových vstupů obohacujících členění výstavy ve Valdštejnské jízdárně.

Připraveny jsou vzdělávací programy pro dospělé, rodiny s dětmi a školy, které budou probíhat v prostorách všech tří zmiňovaných objektů, kde se výstava nachází. Návštěvníci se mohou těšit vedle komentovaných prohlídek a přednášek také na speciální hudební aranžmá, literární pásmo a taneční performance. Součástí výstavy ve Valdštejnské jízdárně je interaktivní studio určené pro další studium děl Mikuláše Medka i pro tvorbu, setkávání, diskuse a odpočinek. Bližší informace o všech programech naleznete na webu NGP.

U příležitosti výstavy vychází první publikace z nové ediční řady NGP Obrazy do kapsy věnovaná tvorbě Mikuláše Medka, určená dětem i dospělým.

Mikuláš Medek (3. 11. 1926, Praha – 23. 8. 1974, Praha) během svého krátkého života vytvořil obsáhlé malířské dílo, které opsalo výrazný oblouk, začínající expresivními a kubizujícími prvotinami, vedoucí přes osobitý výklad surrealismu a existencialismu k projevu, označovanému jako informel, jímž se výrazně dotkl abstrakce, aby se opět vrátil k figuraci a rozvíjel vlastní filosofické pojetí obrazu jako „pohledu na pohled“, jenž mu umožnil vstřebat manýrismus a uplatnit svébytné architektonické tvarosloví v závěru svého díla. Medkova práce se od svých počátků na prahu čtyřicátých let až po svůj závěr na počátku let sedmdesátých vyvíjela v otevřených, prolínajících se a přesahujících cyklech, umožňujících nové interpretace starších tvarových postupů a námětů.

www.ngprague.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Velká výstava Mikuláš Medek: Nahý v trní (již skončeno)