Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Otevření nové stálé expozice Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

12.12.2016 byla v Domě u zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1, slavnostně otevřena nová stálá expozice Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy.

V rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV. otevírá Muzeum hlavního města Prahy novou expozici zaměřenou na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století.

Hlavní důraz bude kladen na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Jde o první etapu plánované expozice, která představí podobu lucemburské Prahy a život v ní v celkovém středověkém kontextu. Komplexní pojetí expozice tímto přináší ojedinělý vhled do středověkého města a urbánních proměn Prahy.

Nová expozice přibližuje Karlovy představy i vlastní realitu proměny pražského souměstí. Virtuální i hmotové modely důležitých karlovských založení, zástavby celé aglomerace i jednotlivých staveb přiblíží podobu města, proměněného Karlem i ostatními lucemburskými panovníky.

K atraktivním exponátům určitě patří model Vyšehradu, Pražského hradu či unikátní model podoby chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám ještě spolu s původní románskou bazilikou. Pozornost zaslouží také model Nového hrádku u Kunratic, sídla krále Václava IV., vytvořený podle nejnovějších poznatků získaných z archeologických výzkumů.

Největší pozornost je zaměřena k modelu celého pražského souměstí, na němž je pomocí nejmodernějších technologií demonstrován stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Návštěvník nahlédne do středověkého města i pomocí dalších hmotových a virtuálních rekonstrukcí ‒ důležitých pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, dům U Kamenného zvonu atd.).

Kromě modelů budou k vidění i cenné exponáty ze sbírek muzea, jako například poutní odznak ze druhé poloviny 14. století, dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům. Současně se dozví i detaily ze života Karla IV. spojené s každodenním životem v tehdejším městě.

Celou expozicí návštěvníka provázejí dramatická zastavení, přibližující atmosféru města, jeho život a některé události: Karlovo narození, jeho příchod do Prahy v roce 1333, korunovaci i pohřeb. Podobu města i život jeho obyvatel v době lucemburské představují vystavené originální předměty ze sbírek Muzea hlavního města Prahy a dalších institucí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Otevření nové stálé expozice Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy