Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Krásná a rozsáhlá výstava Svatá Ludmila, kněžna lidu milá

Do 28. 2. 2022 se můžete zajít zdarma podívat do Pállfyho paláce na Malé Straně, Valdštejnská 14, Praha 1 (naproti Valdštejnskému paláci, kousek od metra Malostranská) na krásnou a rozsáhlou výstavu Svatá Ludmila, kněžna lidu milá.

„Výstava si klade za cíl přiblížit návštěvníkům při příležitosti 1 100. výročí od umučení sv. Ludmily význam této osobnosti pro české dějiny a zároveň poukázat na úctu, které se jí jako první české světici a mučednici dostalo již záhy po její smrti,“ říká hlavní kurátor výstavy P. Vladimír Kelnar.

Sv. Ludmila je na výstavě představena zejména prostřednictvím vybraných děl z oblasti výtvarného umění a uměleckého řemesla, přičemž mnohé exponáty budou vystaveny vůbec poprvé.

Výstava zahrnuje téměř dvě stovky exponátů z oborů malířství, sochařství, kresby, grafiky a z uměleckých řemesel zejména zlatnictví, ale i textilu a skla. Svými náměty představují svatou Ludmilu jako významnou a mnohovrstevnou osobnost, která se narodila velmoži Slaviborovi z kmene Pšovanů, jako první historicky doložená panovnice z počátku českých dějin se dala pokřtít, zasloužila se o rozvoj náboženství, kultury a celkové vzdělanosti národa.

V interpretaci výtvarných umělců různých období bývá vyobrazena v různých životních situacích: jak věrně doprovází svého manžela knížete Bořivoje, jemuž porodila budoucí knížata Spytihněva a Vratislava, jak přijímá křest z ruky velkomoravského arcibiskupa sv. Metoděje, jak se vroucně modlí k Bohu, jak při bohoslužbě přistupuje k oltáři, přijímá Eucharistii, uctívá Palladium země české, které podle legendy sama dala odlít z kovu roztavené pohanské modly.  Vzdělání a náboženství symbolizuje kniha v jejích rukou a přítomnost jejího vnuka sv. Václava, kterého vychovala v křesťanské víře. Významně se zasadila o šíření křesťanství na českém území, což ve svých důsledcích posílilo vládu rodu Přemyslovců ve středověkých Čechách. Mnohá díla ilustrují zavraždění kněžny na jejím hradě Tetíně, s barvitým vyobrazením jejích vrahů, Tunny a Gommona. Hlavní mučednický atribut představuje Ludmilin palmová ratolest a šál, jímž byla uškrcena. 

Výstava pomocí oltářních i žánrových obrazů z mnoha českých kostelů přibližuje návštěvníkům místa, která jsou spjata s Ludmiliným životem a posmrtnou úctou, na pozadí krajinomaleb se nejčastěji objevuje Tetín, Mělník nebo Pšovka. V podobě relikviáře arcibiskupa Bedřicha ze Schwarzenberga je představen Ludmilin hrob z kostela sv. Jiří, relikvie textilie z jejího hrobu připomínající originál Ludmilina pohřebního roucha, stříbrná gotická busta zhotovená na její lebku, podobně relikviářová ruka s pažní kostí, obojí z kláštera benediktinek na Pražském hradě, který se již ve středověku stal cílem poutníků.   

Poprvé je vystaven domečkový relikviář z hlavního oltáře katedrály sv. Víta na Pražském hradě, vytvořený při dostavbě dómu v letech 1871-1873.

Výstavu připravilo Diecézní konzervátorské centrum pražského arcibiskupství pod vedením Mgr. Vladimíra Kelnara ve spolupráci s Pražskou konzervatoří, Karlovou univerzitou, Metropolitní kapitulou, Správou Pražského hradu, Národní galerií v Praze, Národním muzeem a dalšími významnými církevními i státními institucemi a odborníky. Projekt se připravoval více než rok. Zahájení výstavy pozdržela covidová období a termíny restaurování mnohých výtvarných děl, která jsou k vystavení zapůjčena poprvé ve své historii.

Výstava je zdarma přístupná denně mimo pondělí od 9.00 do 18.00.

(pozn. MF: Na výstavě není dovoleno pořizovat fotografie, proto zde z několika set výjimečných exponátů najdete jen 3 oficiální fotky arcibiskupství a moje 4 fotky ze schodiště a foyer).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Krásná a rozsáhlá výstava Svatá Ludmila, kněžna lidu milá