Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Lasse Wandschneider: Pozoruhodné pohledy na parkovou krajinu

21. 4.-15. 5. / Goethe Institut / Ilustrace

Do 15. 5. 2015 bude v Goethe Insitutu, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Lasse Wandschneidera: Pozoruhodné pohledy na parkovou krajinu

V rámci mezinárodního projektu de.sign představujeme mladého berlínského ilustrátora Lasse Wandschneidera. Jeho díla jsou zároveň prostá i působivá, naivní a hlubokomyslná. Wandscheider kombinuje ruční kresbu s tisky, což dále zpracovává počítačovými programy.

Jako první se v rámci cyklu de.sign letos před­staví mladý německý ilu­strá­tor Lasse Wand­schne­i­der, jehož práce vyni­kají jed­no­du­chostí a expre­si­vi­tou. Jeho kresby a ilu­strace jsou velmi naivní a záro­veň neu­vě­ři­telně chytré. Lasse kom­bi­nuje jak kla­sické ruční tech­niky a tisk s mož­nostmi počí­ta­čo­vých aplikací.

Lasse Wand­schne­i­der navrhl a sám vydal něko­lik autor­ských knih. Mezi ty nej­lepší patří síto­tis­kem tiš­těná pub­li­kace Allem Ans­chein, která popi­suje pří­běh obje­vo­vání se a mizení.

Kurátorkou projektu de.sign je Ludmila Favardin (edition lidu).

http://www.lassewandschneider.de/

http://www.de-sign.info/Fotografie z výstavy